Adaptivní tvorba zakázky ve strojírenské firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se věnuje vlivům působícím na podnikové plánování, kterým se podniky přizpůsobují ve snaze uspět v dynamickém výrobním a tržním prostředí. Působící vlivy vyvolávají změny ve výrobní firmě a schopnost pružné reakce může eliminovat případné ztráty nebo výpadky ve výrobě. Přizpůsobení však vede k nemalým zásahům napříč celým hodnototvorným řetězcem podniku. V teoretické části jsou uvedeny možnosti podnikového plánování, které mohou významnou měrou usnadnit řízení průběhu zakázky napříč předvýrobními i výrobními etapami. V praktické části jsou provedeny simulační modely podkládající negativní dopady působících vlivů a je sestavena metodika, jak vnitřní a vnější narušitelské vlivy, co nejvíce omezit nebo eliminovat.
The diploma thesis deals with the influences on business planning, to which companies adapt in effort to succeed in a dynamic production and market environment. The influencing effect causing changes in the production company and the ability to react flexibly can eliminate possible losses or outages in production. However, adaptation leads to significant interventions throughout the company's value chain. The theoretical part presents the possibilities of business planning, which can have a significantly useful impact on management of the order across the pre-production and production stages. In the practical part, simulation models are demonstrated proofing nagative influencing effects. Then the methodology is compiled, witch leads the future user, how to limit or eliminate both internal and external disturbing effects.
Description
Citation
KUČEROVÁ, V. Adaptivní tvorba zakázky ve strojírenské firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
V prezentaci DP zaznělo: Představeny cíle. Pojednání o adaptivitě a kontext v rámci DP. Ukázka systémového rozboru. Popis současného stavu, způsoby plánování. Ukázka simulací. Popis 3 simulačních modelů. Opatření pro zvýšení produktivity. Shrnutí DP. Odpovídáno na dotazy oponenta: 1. otázka - zodpovězeno. 2. otázka - zodpovězeno. 3. otázka - zodpovězeno. 4. otázka - zodpovězeno. Otázky k DP: Doplnění k otázkám oponenta: Vysvětlení narušujících vs. narušitelských vlivů. Tabulka na str. 87: Rozdělení na náhodné a systematické vlivy: Nemocnost jako systematický vliv, zda není náhodný. Odpovězeno. Nebylo by možné dávat vlivům váhu? Rozdíl mezi adaptivní a dispečerskou zakázkou? Odpovězeno. Jak často se provádí zhodnocení? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO