Výpočtové modelování proudění krve v krční tepně s dvojitou stenózou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cíl této bakalářské práce je analyzovat vliv dvojité stenózy na průtokové a napěťové charakteristiky v krční tepně. Nejprve je na základě uvedené literatury provedena rešerše ohledně proudění krve v arteriálním systému. Poté je popsán postup tvorby idealizovaných modelů tepny s dvojitou stenózou a postup tvorby sítě a numerického řešení . Modely mají různou velikost stenózy a různou vzdálenost mezi stenózami. V konečné fázi je provedena analýza výsledků nejprve pro stacionární proudění, poté je vybrán jeden model, na němž je provedena analýza pro pulsující proudění. Součástí této práce je i analytický výpočet tlakové ztráty a porovnání s numerickým výpočtem.
The aim of this bachelor's thesis is to analyse the effect of double stenosis on flow and stress characteristics in the carotid artery. First, based on the stated literature, a literature search is conducted regarding blood flow in the arterial system. Then, the procedure of creating idealized models of an artery with double stenosis and the procedure of mesh creation and numerical solution are described. The models have different size of the stenosis and different distance between stenosis. In the final stage, the results are analysed first for stationary flow, then one model is selected on which is performed the analysis for pulsating flow. Analytical calculation of pressure drop and comparison with numerical calculation is also part of this work.
Description
Citation
LUKÁŠ, P. Výpočtové modelování proudění krve v krční tepně s dvojitou stenózou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Diplomant prezentoval komisi svoji bakalářskou práci. Následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise: Jaká je jednotka smykového napětí na stěně tepny? Byl použit pro výpočet proudění model turbulence? Jak byla stanovena kritická hodnota smykového napětí na stěně 0.4 Pa a co ovlivňuje? Co ovlivňuje zavíření proudění krve za stenózou?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO