Konstrukce víceúčelového vertikálního grilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a následná konstrukce vertikálního grilu s elektrickým pohonem. Práce začíná úvodem, kde je popsána funkce grilů. Vertikálním grilům a pohonům je věnován přehled současného stavu poznání. Následují tři koncepční návrhy a jejich porovnání, přičemž u jednoho z návrhů je následně zpracované konstrukční řešení. V závěru jsou shrnuty klíčové parametry a volba elektronických komponentů sloužících k řízení grilu. V příloze se nachází výpočtová zpráva s podrobným postupem řešení vybraných konstrukčních uzlů, schéma ovládacího obvodu a výkresová dokumentace.
The aim of this bachelor thesis is the design and subsequent construction of a vertical grill with electric drive. The thesis starts with an introduction where the function of the grills is described. Vertical grills and drives are reviewed and the current state of knowledge is discussed. This is followed by three conceptual designs and their comparison, with one of the designs being followed by a constructional solution. Finally, the key parameters and the choice of electronic components used to control the grill are summarised. A computational report detailing the solution procedure for the selected design nodes, control circuit diagram and drawings are included in appendix.
Description
Citation
PROCHÁZKA, J. Konstrukce víceúčelového vertikálního grilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Prosím vysvětlit předpokládanou funkci tolerovaných děr na výkrese PLECH_SPODNÍ a způsob dosažení předepsaných tolerancí i v souvislosti s navazujícími konstrukčními uzly. - zodpovězeno 2) Jakým způsobem bude upraven povrch třecího kola? Na výkrese není způsob úpravy předepsán, ale v práci je zmíněno, že se předpokládá gumový povrch jednoho z kol. - zodpovězeno doc.Vrbka - Řešil jste klasickou jednofázi? Ing. Koutecký - Jak je uložena hřídel v ložiscích, jak je přenášeno axiální zatížení? - zodpovězeno Ing.Košťál - Jaká byla vaše cenová představa? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO