Návrh segmentové ohýbačky na plech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem ruční segmentové ohýbačky na plech. Součástí práce je teoretický rozbor současného stavu vědy a techniky v oblasti ohýbání materiálu. Konstrukční řešeni segmentové ohýbačky se odvíjí od obdobných strojů současně dostupných na trhu, které jsou v této práci rozebrány. Dále jsou navrženy možnosti realizace konstrukce důležitých části ohýbačky, které se následně vyhodnotí pro výběr vhodné varianty. Ohýbačka je navržena pro ohýbání nízkouhlíkových ocelových plechů vhodných ke tváření za studena o rozměrech do 1550 x 2 mm. Práce obsahuje výpočty ovládacích částí stroje, které vychází z voleného materiálu pro ohýbání. Dále je vypracován 3D model ohýbačky a výkresová dokumentace sestavy a jejích vybraných uzlů.
The bachelor's thesis deals with the design of a manual segment sheet metal bending machine. Part of the work is a theoretical analysis of the current state of science and technology in the field of material bending. The design solution of the segment bending machine is based on similar machines currently available on the market, which are analysed in this work. Then the possibilities of the construction of important parts of the bending machine are proposed, which are then evaluated for the selection of a suitable variant. The bending machine is designed for bending low-carbon steel sheets suitable for cold forming with dimensions up to 1550 x 2 mm.. The work contains calculations of the control parts of the machine, which are based on the selected material for bending. Afterwards a 3D model of the bending machine and drawing documentation of the assembly and its selected nodes are developed.
Description
Citation
ROMANOV, D. Návrh segmentové ohýbačky na plech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Prezentace: - Cíle práce - Průzkum trhu - mobilní, stojanové .. - Kontrukční návrh - Upínání plechu - kliková mechanismus, excentr - Napojení segmentů na lištu - Nosný rám - Návrhový výpočty - maximální moment, ohýbací síla, upínací síla - Vyhodnocení konstrukční práce - výměna segmentů, excenter - Celkový model výsledného návrhu - Příslušenství k návrhované práci Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Jaké má rozměry představený excentr a jak je navrženo spojení? - Jakou plánujete povrchovou úpravu zařízení? - Proč jste volil umístění horního konce plynové vzpěty takto? - Jak byste zabezpěčil, aby se vám nekřížilo vedení v domkách? - Proč jste volil tolerance rozměrů ve vašem návrhu tak, jak jste volil? Student odpověděl na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO