Parametry kabelových vedení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Trend vývoje charakteru elektrických sítí v posledních letech ukazuje na zvýšenou poptávku po kabelizaci stávajících i nově budovaných vedení vysokého napětí. Z hlediska spolehlivého provozu a plánování údržby těchto linek je nutné brát v potaz nejen výrobní parametry použitých kabelů garantovaných výrobcem, ale také zohlednit jejich uložení v reálném prostředí a tyto externality zakomponovat do stávajících modelů. Diplomová práce se zabývá problematikou výpočtu základních parametrů reálně uložených kabelových vedení vysokého napětí s ohledem na faktory, které je ovlivňují. Práce je zaměřena na uložení a uspořádání jednožilových kabelů s ohledem na reálně využívané způsoby uzemnění kovového stínění. Hlavním tématem je rozbor stávajících modelů kabelů v simulačním programu PSCAD a jejich verifikace pomocí experimentálního měření ve dvou krocích 1) měření příčných parametrů v laboratorních podmínkách pomocí elektronického můstku a 2) měření podélných parametrů na reálném kabelu uloženého volně v zemi.
In recent years, the development trend of power grids character shows increased demand for using cables of both current overhead and newly constructed lines. In order to preserve reliable operation and to predict the maintenance requirements, it is crucial to regard not only the parameters certified by manufacturers, but also externalities induced by real environment and incorporate these externalities into cable models in simulation software. The diploma thesis deals with determining of characteristic parameters of single core cables in real environment, which are affected by real grounding methods of metal shielding. The emphasis is put on analysis of current cable models in simulation software PSCAD and its evaluation using two-step experiment 1) measurement of shunt parameters in laboratory using electronic bridge model and 2) on field measurement of cable series parameters in real environment.
Description
Citation
VÁŠA, L. Parametry kabelových vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-09
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své diplomové práce na téma Parametry kabelových vedení. S posudky seznámila komisi vedoucí doc. Orságová. Student následně správně odpovídal na otázky oponenta. V následné diskuzi vznesl první dotazy prof. Drápela, a to ohledně vlivu uzemnění stínění kabelů. Student po nasměrování vedoucí doc. Orságovou byl schopen správně odpovědět. Další dotaz položil Ing. Vyčítal, a to ohledně modelování kabelů v použitém sofwaru. Student odpověděl správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO