2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 267
 • Item
  Detekce začátku a konce komplexu QRS s využitím hlubokého učení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Malina, Ondřej; Smíšek, Radovan; Ronzhina, Marina
  Tato práce se zabývá problematikou automatického měření doby trvání QRS komplexů v EKG signálech. Zvláštní důraz je zde pak kladen na možnosti automatické detekce komplexů QRS při současném buzení srdeční tkáně kardiostimulátorem. Obsah této práce je řazen do čtyř logických celků, kdy se v první části věnuje srdci jako orgánu. Popisuje vznik a šíření vzruchu v srdci, jeho možné patologie a jejich projevy v EKG záznamu, dále se zde věnuje kardiostimulaci a měření EKG záznamu při současné kardiostimulaci. Druhá část práce obsahuje stručný úvod do tématu strojového a hlubokého učení. Třetí část práce obsahuje rešerše aktuálních přístupů využívající k řešení detekce QRSd metody založené na hlubokém učení. Čtvrtá část se pak zabývá návrhem a implementací vlastního modelu hlubokého učení, schopného detekovat začátky a konce QRS komplexů z EKG záznamů. Je zde popsáno předzpracovaní dat realizované v programovacím prostředí MATLAB. Samotná implementace modelu byla uskutečněna v programovacím jazyce Python za využití modulů PyTorch a NumPy.
 • Item
  Segmentace buněk pomocí konvolučních neuronových sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hrdličková, Alžběta; Vičar, Tomáš; Chmelík, Jiří
  Tato práce zkoumá využití konvolučních neuronových sítí se zaměřením na sémantickou a instanční segmentaci buněk z mikroskopických snímků. Teoretická část obsahuje popis hlubokých neuronových sítí a shrnutí široce používaných konvolučních architektur pro segmentaci obrazu. Praktická část práce je věnována vytvoření modelu konvoluční neuronové sítě na základě architektury U-Net. Dále obsahuje segmentaci buněk predikovaných obrazů pomocí tří metod, a to prahování, metody rozvodí a metody náhodného chodce.
 • Item
  Vliv polohy reproduktorů na charakteristiky reproduktorové soustavy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bičan, Jan; Balík, Miroslav; Schimmel, Jiří
  Práce se věnuje měření a popisu vlastností dvoupásmové variabilní modulární reproduktorové soustavy s označením OM-3, zejména vlivu vzájemné polohy reproduktorů na charakteristiky soustavy. V práci jsou zkoumány jednotlivé faktory mající svůj dílčí podíl na výsledných charakteristikách a jejich vzájemná oddělitelnost při měření. Dále jsou v rámci práce proměřeny a zhodnoceny možnosti kompenzace změny vzájemné polohy mezi reproduktory pomocí fázovacího článku. Součástí práce je příprava laboratorní úlohy, která se zaměřuje na tuto problematiku.
 • Item
  Návrh mezioperační dopravy ve výrobním podniku podle principů Průmyslu 4.0
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Mravec, Roman; Bayer, Robert; Vyroubal, Petr
  Táto diplomová práca sa na základe opisu a definície technológii a a procesov spadajúcich do vízie štvrtej priemyselnej revolúcie s cieľom vzniku inteligentných továrni venuje alikácii princípov konceptu Priemyslu 4.0 vo výrobnom závode spoločnosti Hilti so zameraním na transport a zásobovanie výrobných zariadení. Cieľom práce je vytvorenie komplexného návrhu, ktorý zohľadňuje všetky nevyhnutné aspekty spojené s povýšením existujúceho stavu medzioperačnej dopravy v konkrétnej výrobnej linke na plne automatizovanú, flexibilnú a autonómne riadenú prepravu materiálu a produktov v kontexte Priemyslu 4.0. Predpokladom k vytvoreniu návrhu je zapojenie automaticky navádzaných vozidiel (AGV) obsluhujúcich jednotlivé prepravné objednávky. Výber vozidla prebehol s prihliadnitím na bezpečnosť pri pohybe, spôsob nabíjania, systémovú a sieťovú integritu existujúcich a navrhovaných technológii a komponentov. Zámerom nie je iba automatizácia medzioperačnej obsluhy , ale na základe vytvoreného automatizačného konceptu aj schopnosť autonómneho obstarávania toku materiálu a produktov. Matematický výpočet kapacitného plánovania vo výrobnej linke pomohol určiť celkové zaťaženie a počet potrebných vozidiel pre nepretržité obstarávanie transportných požiadaviek. Výsledkom návrhovej časti je aj návrh konkrétnych prepravných trás a prepravné podmienky, ktoré musia vozidlá AGV dodržiavať pre zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti. Transparentnosť a neustály prehľad o prepravovaných produktoch poskytuje predstavená schéma identifikácie výrobných šarží, systém Auto-ID. Finančná efektivita celého projektu spracovaného v diplomovej práci je vyhodnotená ako návratná po 4 rokoch od implementácie návrhu v dôsledku vysokých mzdových nákladov.
 • Item
  Unární klasifikátor obrazových dat
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Beneš, Jiří; Horák, Karel; Petyovský, Petr
  Práce se zabývá úvodem do klasifikačních algoritmů. Následně rozděluje klasifikátory na unární, binární a multi-class a popisuje jednotlivé typy klasifikátorů. Práce srovnává jednotlivé klasifikátory a jejich oblasti použití. Pro unární klasifikátory jsou v práci uvedeny praktické příklady a seznam využívaných architektur. Práce obsahuje kapitolu zaměřenou na srovnání vlivů hyperparametrů na kvalitu unární klasifikace pro jednotlivé architektury. Součástí odevzdání práce je potom praktický příklad implementace unárního klasifikátoru.