2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 433
 • Item
  Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Zbavitel, Tomáš; Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav
  Cílem předkládané práce je vybrat vhodnou metodu klasifikace objektů pro rozpoznání znaků jednoruční prstové abecedy. Za tímto účelem byla vytvořena dostatečně mohutná množina dat, která je součástí této práce. Vytvoření množiny dat je nutné pro trénink konvoluční neuronové sítě. Dále byla nalezena vhodná topologie pro klasifikaci dat. Celá práce je implementována pomocí programu Python a byla použita open-source knihovna Keras.
 • Item
  Eliminace vad při výrobě ozubených kol
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Petříček, Vít; Fiala, Zdeněk; Jaroš, Aleš
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat kvalitativní výpadky při výrobě ozubených kol do zubového čerpadla a minimalizovat je. Největší podíl výpadků byl způsoben tvorbou opalu při broušení čela. Po analýze současného stavu výroby byly kromě návrhů na eliminaci této vady nalezeny možnosti, jak zrychlit výrobní proces. Návrhy na eliminaci tvorby opalu byly otestovány, přičemž testy byly navrženy tak, aby minimálně ovlivnily produkci. Bylo dosaženo snížení výpadků na opal a zároveň došlo ke zrychlení části výrobního procesu. Návrhy budou dále implementovány do sériové výroby.
 • Item
  Návrh technologie výroby revolverového kohoutu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Talanda, Jakub; Sliwková, Petra; Dvořák, Jaromír
  Cílem této práce je analyzovat zvolenou součást, kohout revolveru Alfa, a navrhnout postup pro její výrobu. Práce obsahuje krátkou konstrukční analýzu součásti, dále se zabývá výběrem vhodného materiálu a polotovaru, rozebírá jednotlivé výrobní operace a přináší stručné technicko-ekonomické zhodnocení. Práce dále doporučuje další postup pro realizaci výroby součásti.
 • Item
  Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při soustružení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Horáček, David; Polzer, Aleš; Sliwková, Petra
  Práce je zaměřena na představení a stručný popis CAM programu PowerMill 2020 od společnosti Autodesk. Dále je v práci probírána problematika CAD/CAM systémů, poté především aditivní výroba. Stručný popis, rozdělení, technologie, materiály a oblasti použití aditivní výroby včetně výhod a nevýhod. Taktéž je v práci zahrnuta problematika hybridní výroby a jsou představeny vybrané firmy působící v oblasti výroby. Praktická část diplomové práce je zaměřena zejména na nastínění procesu obrábění vlastní navržené součásti v programu PowerMILL 2020.
 • Item
  Návrh nové výrobní technologie zadaného dílu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Paška, Josef; Sliwková, Petra; Dvořák, Jaromír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh nové technologie výroby zadaného dílu společností Poppe + Potthoff s.r.o. Práce je rozdělena na tři části. V první části je proveden teoretický rozbor jednotlivých operací, které jsou nutné pro výrobu daného dílu. Druhá část se zabývá analýzou stávajícího technologického postupu výroby. Ve třetí části je navrhnut nový technologický postup. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, kde jsou obě varianty porovnány.