Where is There Chance to Find Deep Prospects Below the Outer Western Carpathian Thrust Belt?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-12-17
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
In the period of 80 and 90th, the intensive deep drilling and seismic profiling program in the Outer Western Carpathian belt has been realized for confirming the idea about the existence and opening of new promising plays beneath some of these thin-skinned belts. Many trans-Carpathian 2D seismic transects opened discussion on the understanding of the complex structure of thrust belts and its basement. The recent development of exploration, based on the new modern play concepts, has brought new light on this problem. The new 3D and the reprocessed 2D seismic sections from Czech and Slovak part of the Western Carpathian Flysch Belt disclosed several potentially new prospects, combined with the cover of the foreland of European plate. New significant reserves of hydrocarbons may occur in subthrust autochthonous and parautochthonous series buried below the frontal zones of thinskinned thrust belts. The study of the deepest parts of the Carpathian Flysch belt has been based on the complex geochemical, structural analyses and geophysical Data reprocessing, supplied by verification along the chosen balanced sections. Four examples of 2D seismic transects, with registration up to 9-12 seconds, that present different tectonic style of structures of Flysch Belt and its platform basement, influenced by older large-scale faults, is presented from the western, northern and eastern parts of the Outer Western Carpathians. From point of view of hydrocarbon prospection, the most important features of the seismic profiles are the anticline structures of the North European Platform (NEP) below the thrust stack of the Flysch Belt. From the west to east the Týnec-Cunín, Drietoma, Orava and Zbudza elevations can be distinguished, created by a passive margin of the European plate, in the second and third structures probably by parautochthonous blocks of the same plate.
V období 80. a 90. let proběhlo intenzivní hloubkové vrtání a seismické profilování byl realizován program ve vnějším západokarpatském pásu pro potvrzení představy o existence a otevírání nových slibných her pod některými z těchto pásů s tenkou vrstvou. Mnoho transkarpatských 2D seismických transektů zahájilo diskusi o porozumění složitá struktura přítlačných pásů a jejich suterén. Nedávný vývoj průzkumu, na základě nových moderních herních konceptů přinesl nové světlo na tento problém. Nový 3D a přepracované 2D seizmické řezy z české a slovenské části západní Carpathian Flysch Belt zveřejnil několik potenciálně nových vyhlídek v kombinaci s příkrovem popředí evropské desky. V roce 2006 se mohou objevit nové významné zásoby uhlovodíků subthrust autochtonní a parautochthonous série pohřben pod frontálních zón thinskinned přítlačné pásy. Studie nejhlubších částí karpatského flyšového pásu byla provedena na základě komplexních geochemických, strukturálních analýz a přepracování geofyzikálních dat, dodáno ověřením podél vybraných vyvážených úseků. Čtyři příklady 2D seismických transekty s registrací až 9–12 sekund, které představují odlišný tektonický styl struktur Je představen Flysch Belt a jeho suterén platformy, ovlivněný staršími velkými poruchami ze západní, severní a východní části vnějších západních Karpat. Z bodu z pohledu vyhledávání uhlovodíků jsou nejdůležitějšími vlastnostmi seismických profilů antiklinální struktury severoevropské platformy (NEP) pod tahovým komínem Flyschu Pás. Od západu na východ mohou být nadmořské výšky Týnec-Cunín, Drietoma, Orava a Zbudza rozlišený, vytvořený pasivním okrajem evropské desky, ve druhé a třetí struktury pravděpodobně parautochtonními bloky stejné desky.
Description
Citation
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, vol. 609, issue 1, p. 1-9.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012101
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Collections
Citace PRO