2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 26
 • Item
  Hodnocení nejistot měření ve fotometrii
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Motyčka, Martin; Škoda, Jan; Bálský,, Marek; Gašparovský,, Dionýz
  Tato dizertační práce se zabývá analýzou nejistot měření radiometrických a fotometrických měření. Uvádění nejistot měření je nezbytnou záležitostí každého protokolu měření či kalibračních listů. V poslední době se stále více využívají při fotometrických měřeních jasové kamery, které jsou schopny měření jasu v celé scéně s velice dobrou rozlišovací schopností a s velice krátkou dobou měření. Nicméně aparát pro výpočet nejistot měření jasu těchto přístrojů zatím nebyl vypracován. Tato disertační práce je zaměřena především na analýzu nejistot jasového analyzátoru LDA – LumiDISP, který lze do této kategorie zařadit. Jelikož je kalibrační proces tohoto měřicího přístroje velice komplikovaný a navázán na nejistoty ostatních přístrojů, tak jsou v práci důkladně popsány nejistoty měření luxmetrů, jasoměrů, spektroradiometrických systémů a jejich praktické vyčíslení pro fotometrické přístroje v laboratoři světelné techniky FEKT VUT v Brně. Výpočet nejistot spektroradiometrických systémů je velice komplikovaný a to zejména pro veličiny počítané z průběhů naměřených spektrálních hodnot. V práci je představena metodika měření a vyčíslení nejistot pro spektroradiometrické systémy a jasový analyzátor LDA, kde je rozšířená nejistota měření jasu závislá nejenom na měřeném světelném zdroji, ale také na jeho pozici v jasovém snímku a nastavení režimu expozice snímání.
 • Item
  Multimodální zpracování dat a mapování v robotice založené na strojovém učení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Ligocki, Adam; Žalud, Luděk; Duchoň,, František; Saska,, Martin
  Disertace se zabývá aplikaci neuronových sítí pro detekci objektů na multimodální data v robotice. Celkem cílí na tři oblasti: tvorbu datasetu, zpracování multimodálních dat a trénování neuronových sítí. Nejdůležitější části práce je návrh metody pro tvorbu rozsáhlých anotovaných datasetů bez časové náročného lidského zásahu. Metoda používá neuronové sítě trénované na RGB obrázcích. Užitím dat z několika snímačů pro vytvoření modelu okolí a mapuje anotace z RGB obrázků na jinou datovou doménu jako jsou termální obrázky, či mračna bodů. Pomoci této metody autor vytvořil dataset několika set tisíc anotovaných obrázků a použil je pro trénink neuronové sítě, která následně překonala modely trénované na menších, lidmi anotovaných datasetech. Dále se autor v práci zabývá robustností detekce objektů v několika datových doménách za různých povětrnostních podmínek. Práce také popisuje kompletní řetězec zpracování multimodálních dat, které autor vytvořil během svého doktorského studia. To Zahrnuje vývoj unikátního senzorického zařízení, které je vybavené řadou snímačů běžně užívaných v robotice. Dále autor popisuje proces tvorby rozsáhlého, veřejně dostupného datasetu Brno Urban Dataset. Na závěr autor popisuje software, který vznikl během jeho studia a jak je tento software užit při zpracování dat v rámci jeho práce (Atlas Fusion a Robotic Template Library).
 • Item
  Výzkum spolehlivé komunikace pro IoT aplikace v bezdrátových sítích využívajících technologie Multi-RAT LPWAN
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Štůsek, Martin; Hošek, Jiří; Grochla, Krzysztof; Curado, Marilia
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na „Výzkum spolehlivé komunikace pro IoT aplikace v bezdrátových sítích využívajících technologie Multi-RAT LPWAN“. Navzdory značnému pokroku v oblasti vývoje LPWA technologií umožňující masivní komunikace mezi zařízeními (mMTC), nemusí tyto technologie výkonnostně dostačovat pro nově vznikající aplikace internetu věcí. Hlavním cílem této disertační práce je proto nalezení a vyhodnocení limitů současných LPWA technologií. Na základě těchto dat jsou nevrženy nové mechanismy umožňující snazší plánování a vyhodnocování síťového pokrytí. Navržené nástroje jsou vyladěny a validovány s využitím dat získaných z rozsáhlých měřících kampaních provedených v zákaznických LPWA sítích. Tato disertační práce dále obsahuje návrh LPWA zařízení vybavených více komunikačními rozhraními (multi-RAT) které mohou umožnit překonání výkonnostních limitů jednotlivých LPWA technologií. Současná implementace se zaměřuje zejména na snížení spotřeby zařízení s více rádiovými rozhraními, což je jejich největší nevýhodou. K tomuto účelu je využito algoritmů strojového učení, které jsou schopné dynamicky vybírat nejvhodnější rozhraní k přenosu.
 • Item
  Alternativní přístupy přípravy tenké vrstvy nitridu hliníku pomocí metody depozice atomárních vrstev
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Dallaev, Rashid; Sedlák, Petr; Krčma, František; Kolařík, Vladimír
  Nitrid hliníku (AlN) je slibný polovodivý materiál s velkou mezerou v pásu. Tenké filmy AlN nacházejí uplatnění v různých elektronických a optoelektronických zařízeních. V první řadě je cílem výzkumu prezentovaného v rámci této disertační práce představit nové prekurzory do procesu ALD pro depozici tenkých vrstev AlN. Navrhované prekurzory jsou lepší než tradiční prekurzory buď v nákladové efektivnosti nebo reaktivitě. Část disertační práce je věnována prohloubení porozumění chemickým procesům, které probíhají během a po depozici. V tomto ohledu bylo navrženo pracovní řešení ke zlepšení chemického složení výsledných filmů a ke zmírnění nedostatků, například oxidace. Dalším důležitým aspektem této studie je důkladná analýza fenoménu vodíku v tenkých vrstvách AlN ALD. Vodíkové nečistoty byly zkoumány pomocí přesných a pokročilých technik patřících do skupin analýzy iontovým paprskem (IBA).
 • Item
  Algoritmy detekce radarových cílů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Štukovská, Petra; Kubíček, Michal; Kovář, Pavel; Veselý,, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na algoritmy detekce radarových cílů, konkrétně na skupinu algoritmů pro odstraňování rušivých odrazů od statických objektů – clutteru a pro potlačení projevů zkreslení způsobeného fázovým šumem aparatury. Metody pro odstraňování zkreslení v přijatém signálu jsou navrhovány pro implementaci do vyvíjeného aktivního multistatického radaru, který bude pracovat v režimu kódového multiplexu více vysílačů na jednom kmitočtu. Cílem disertace je navrhnout, implementovat v nástroji pro technické výpočty MATLAB a zanalyzovat účinnost a výpočetní náročnost těchto technik na simulovaných i reálných datech.