Železobetonová montovaná hala

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na návrh vybraných prvků montované železobetonové konstrukce haly. Prvky určené k návrhu jsou předpjatý vazník, vaznice, sloup, kalich a pilota. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA Engineer 18. Pro posouzení piloty byl použit program GEO 5. Součástí práce je i technická zpráva a výkresy tvarů a výztuže. Prvky jsou navrženy a posouzeny dle ČSN EN 1992-1-1.
Diploma thesis focuses on the design of selected parts of precast concrete frame construction. Elements for design are prestressed girder, purlin, column, footing pocket and drilled pile. The calculation of internal forces was performed in a computational program SCIA Engineer 18. Check of the pile was performed in program GEO 5. Part of the thesis is a technical report and formworks drawing and reinforcement drawing. The construction is designed and assessed according to ČSN EN 1992 - 1 - 1.
Description
Citation
HUBAČKOVÁ, P. Železobetonová montovaná hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Libor Čtvrtlík - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Adam Svoboda - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka odprezentovala svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagovala na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpovídala na následující dotazy zkušební komise: Ing. Požár Jakým způsobem byl vytvořen výpočtový model konstrukce a jak byste jej modelovala tak, abyste dosáhla přesnějších výsledků? Studentka odpověděla. Jaká byla použita betonářská výztuž? Co znamená označení výztuže 10 505? Studentka odpověděla. doc. Klusáček Jakým způsobem by mělo být řešeno uložení sloupu do kalichu a jak je řešeno přenesení síly z kalichu do piloty? Studentka odpověděla - v práci nebylo řešeno. Ing. Koláček Jakým způsobem bylo modelováno spojení sloupu a vazníku? Studentka odpověděla. doc. Kytýr Uvažovala jste vliv změny teploty? Studentka odpověděla - v práci nebylo řešeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO