Zdravotně technické a plynovodní instalace v mateřské škole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v objektu mateřské školy v Židlochovicích na sídlišti Družba. Objekt se skládá z dvou nadzemních podlaží, kde v 1. nadzemním podlaží se nachází 2 třídy, kuchyňský provoz, sklady a prostory pro údržbu. Ve 2. nadzemním podlaží jsou taktéž 2 třídy. Teoretická část zpracovává možnosti využívání vnitřních instalačních prostor a požadavky na prostory hygienické. Výpočtová část a projekt obsahují návrh splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a jejich napojení na veřejné sítě.
This diploma thesis deals with the design of sanitary and gas installations in the kindergarten building in Židlochovice in the Družba housing estate. The building consists of two floors, where on the 1st floor there are 2 classes, kitchen, warehouses and maintenance areas. There are also 2 classes on the 2nd floor. The theoretical part deals with the possibilities of using internal installation spaces and requirements for hygienic spaces. The calculation part and the project contain the design of sewerage and rain sewerage, water supply, gas supply and their connection to public networks.
Description
Citation
LAŠTOVIČKA, P. Zdravotně technické a plynovodní instalace v mateřské škole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal Zdravotně technické a plynovodní instalace v mateřské škole. Vysvětlil pojmy jako zařizovací předměty, instalační prostory, instalační drážky, instalační šachty, instalační chodby, instalační příčky a předstěny, instalační kanály. Popsal svou diplomovou práci, umístění objektu, návrh rozvodů kanalizace a vody a plynu. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise: - provozní doba objektu - návrh dimenze na svodném potrubí - napojení připojovacího potrubí, dodržení výškového rozdílu mezi dnem napojení a hladinou vody v zápachové uzávěrce - jak je řešené odvětrání u vsakovacího objektu - rozměr vodoměrné šachty pro navrženou dimenzi vodovodní přípojky - je možné vést ocelové plynovodní potrubí v zemi Objasnění principu zařízení pro úpravu srážkových vod. Koeficienty vsaku vody do zeminy. Student výborně reagoval a zaujal stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO