Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na území Jihomoravského kraje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje problematice ekonomického hodnocení a hodnocení rizikových investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus investičního projektu. Následně jsou popsány studie a dokumentace, které jsou zpracovány. Dále se práce věnuje metodickému hodnocení efektivity veřejných projektů. Praktická část práce je zaměřena na zpracování ekonomické a rizikové analýzy. Hodnoceným projektem je rekonstrukce vozovky a výstavba nového mostního objektu na silnici II/374 mezi obcemi Bílovice nad Svitavou a městem Adamov. K vyhodnocení efektivity byla využita aplikace eCBA. V závěru této práce je provedena kvalitativní analýza rizik daného projektu.
This thesis deals with the issue of Evaluation of Economic Efficiency and Risks of Projects of Roads in South-Moravian Region. The first part of the thesis is theoretical. In the introduction defines the life cycle of an investment project. The studies and documentation of project are described. Furthermore, the thesis deals with the methodological evaluation of the effectiveness of public projects. The practical part of the thesis is aimed on the processing of economic and risk analysis. The evaluated project is the reconstruction of road and the construction of a new bridge structure on the road II/374 between the village Bílovice nad Svitavou and the town Adamov. The eCBA application was used to evaluate efficiency. A qualitative risk analysis of the project is carried out at the end of this thesis.
Description
Citation
KOVÁŘ, J. Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na území Jihomoravského kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph. D. - předseda, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Martin Srba, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher - člen, Ing. Jana Nováková - člen,
Date of acceptance
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO