Technika analogových obvodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM
Altmetrics
Abstract
Elektronická publikace představuje otevřený přístup k vědeckým poznatkům z oblasti analogové obvodové techniky. Jsou vysvětleny návrhové postupy základních bloků integrovaných analogových obvodů s bipolárními a unipolárními tranzistory až po koncepční řešení základních typů operačních zesilovačů. Podstatná část publikace je pak zaměřena na využití operačních zesilovačů v lineárních a nelineárních či parametrických aplikacích. V publikaci je prezentována celá řada původních zapojení z oblasti elektronicky přepínatelných zesilovačů, elektronických střídačů a operačních usměrňovačů, která autoři mají patentována. Patentovaná zapojení byla již uvolněna k bezplatnému použití.
The electronic publication represents an open access to scientific knowledge in the field of analog circuits technology. The design procedures of the basic blocks of integrated analog circuits with bipolar and unipolar transistors up to the conceptual solution of the basic types of operational amplifiers are explained. A substantial part of the publication is then focused on the use of operational amplifiers in linear and nonlinear or parametric applications. The publication presents a number of original connections from the field of electronically switchable amplifiers, electronic inverters and operational rectifiers, which the authors have patented. The patented connections have already been released for free use.
Description
Keywords
Analog circuits technology, microelectronics, telecommunication, Dioda, LED, Zenerova dioda, bipolární tranzistor, unipolární tranzistor, FET, proudový zesilovací činitel, strmost tranzistoru, Darlingtonovo zapojení, zapojení se společným emitorem, zapojení se společnou bází, emitorový sledovač, nastavení pracovního bodu, komplementární emitorový sledovač, „násobič uBE“, tranzistor jako zdroj proudu, proudové zrcadlo, Widlarovo proudové zrcadlo, proudový invertor, tranzistor FET jako řízený rezistor, diferenční tranzistorový zesilovač, operační zesilovač, OA, OpAmp, vnitřní struktura operačního zesilovače, parametry operačního zesilovače, diferenční vstupní odpor, výstupní odpor, napěťový ofset, proudový ofset, vstupní klidový proud, drift, šum, kmitočtová charakteristika, tranzitní kmitočet, rychlost přeběhu, doba ustálení, mezní výkonový kmitočet, invertující operační zesilovač, neinvertující operační zesilovač, sčítací zapojení, rozdílové zapojení, přístrojový rozdílový zesilovač, zdroj proudu řízený napětím, Howlandův zdroj proudu, stejnosměrný zdroj referenčního napětí, zdroj napětí na principu zakázané šířky pásma v polovodiči, stejnosměrný zdroj referenčního proudu, integrátor, derivátor, střídavý zesilovač, aktivní filtr, ARC filtr, dolní propust, horní propust, pásmová propust, pásmová zádrž, fázovací článek, aproximace přenosové funkce, Bessel, Butterworth, Čebyšev, omezovač, diodový funkční měnič, logaritmický převodník, exponenciální převodník, operační usměrňovač, špičkový usměrňovač, analogový multiplexer, analogový demultiplexer, elektronicky přepínatelný zesilovač, střídač, vzorkovač s pamětí, sledovač s pamětí, S/H zesilovač, napájecí zdroj, jednocestný usměrňovač, dvoucestný usměrňovač, stabilizátor napětí, třísvorkový stabilizátor, symetrický stabilizátor sledovacího typu, stabilizátor LDO, komparátor, okénkový komparátor, komparátor s hysterezí, oscilátor, funkční generátor, multivibrátor, časovač.
Citation
Technika analogových obvodů. 2020, 423 p.
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/195807
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO