Podnikové systémy rizikového controllingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit kvalitu systému rizikového controllingu. Sestavení oblastí probíhalo na základě rešerše literatury a využitím dat z analýzy současného stavu rizikového controllingu ve vybrané společnosti, které byly získány využitím metody IPR. Výsledky ukazují, že stav rizikového controllingu je ve společnost na velmi nízké úrovni. V návrhové části jsou proto formulovány konkrétní návrhy a vylepšení, které by stav systému rizikového controllingu zlepšily.
This diploma thesis is focused on corporate risk controlling system. The aim is to make a list of areas which should be continuously and systematically monitored by companies and evaluate the quality of risk controlling system in a selected company. The compilation of areas was based on literary research and using data from analyses of current risk controlling state in the selected company. These data were obtained using the IPR method. The results show that the state of risk controlling is at a very low level in the company. In the proposal part are therefore formulated specific proposals and improvements that can improve the state of the risk controlling system.
Description
Citation
KRÝSA, J. Podnikové systémy rizikového controllingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-11-06
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Podnikové systémy rizikového controllingu. Komise položila otázky: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. položil otázku objasněte zásady systémového postupu při řešení poznávacích problémů a jak byly aplikovány? Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku rozdíl mezi a analýzou rizik a managementem rizik. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc položil otázku vysvětlete pojem rizikový controlling? Provázanost mezi analytickou a návrhovou částí práce. Z jakých podkladů jste vycházel při zpracování SWOT analýzy? Diplomant na otázky komise částečně odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO