Integrace materiálového a energetického využití kalů z ČOV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa v prvej časti zaoberá možnosťami a trendami v oblasti nakladania s kalom z komunálnych čistiarní odpadných vôd. Ďalej práca popisuje legislatívu v súvislosti s čistiarenským kalom a jeho spaľovaním v Európskej únii aj v Českej republike. Druhá časť práce sa zaoberá návrhom zariadenia pre materiálové a energetické využitie kalu. V návrhu je postupne spracovaná voľba aparátov a materiálová a energetická bilancia zvoleného systému. Z týchto údajov následne vychádza strojne technologické riešenie jednotky. Podľa zvolených a dopočítaných parametrov jednotlivých aparátov je v práci vytvorený dispozičný návrh. Záverom je spracované ekonomické vyhodnotenie projektu na základe investičních a prevádzkových nákladov a spracovateľskej kapacity navrhovanej jednotky.
This master thesis deals in first part with options and trends on field of municipal sewage sludge management. Further thesis describes legislation in relation with sewage sludge and its incineration in European union and also in Czech republic. Second part of thesis deals with design of mechanism for material and energetic use of sludge. In design is progressively processed chioce of aparates and material and energetic balance. This data are further used for mechine technical solution of the unit. Disposition of the unit is done acording to chosen and calculated parameter of chosen aparates. Economical evaluate of project if based on investment and operation costs and capacity design of unit in the end of thesis.
Description
Citation
ZAKOV, T. Integrace materiálového a energetického využití kalů z ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-10-06
Defence
Byly postupně zodpovězeny otázky oponenta závěrečné práce. Doplňující otázka na vývoj skládkovacích poplatků v předmětné oblasti, zodpovězeno. Dotaz na provedení pece předvedené v práci a upřesnění schémat předvedených v práci, s výhradami zodpovězeno. Dotaz na vysvětlení přehledu vstupních energetických toků do spalovacího procesu (v kontextu práce Tab. 22), doplňující otázky na popsané veličiny a použité jednotky, zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO