Návrh oběžného kola radiální turbíny se sníženým momentem setrvačnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato závěrečná práce se zabývá topologickou optimalizací oběžného kola radiální turbíny turbodmychadla. Zaměřuje se na snížení momentu setrvačnosti při nezměněných aerodynamických vlastnostech. Optimalizace je provedena na základě výsledků CFD, termální a strukturální analýzy původní varianty. Výpočtové modelování bylo realizováno metodou konečných prvků v softwaru ANSYS. V práci je navrženo několik modelů oběžného kola s topologickou úpravou vnitřní struktury. Na základě hodnot momentu setrvačnosti, napětí a přetvoření je vybrán nejvhodnější model.
This master’s thesis deals with topological optimization of the impeller of a radial turbocharger turbine. It focuses on reducing the moment of inertia with unchanged aerodynamic properties. The optimization was carried out using CFD, thermal and structural analysis. The computational modeling was performed using the finite element analysis in ANSYS. The work proposes models of the impeller with the topological modification of the internal structure. Based on the values of moment of inertia, the stress and the strain the most suitable model was selected.
Description
Citation
VOTAVA, O. Návrh oběžného kola radiální turbíny se sníženým momentem setrvačnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika a biomechanika
Comittee
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-10-02
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Jaká byla použita optimalizační technika? Byl kontrolován kritický úhel z pohledu výroby? Bylo posouzeno, zda se vyplatí vyrábět danou součást novou technologií? Co přináší 5% úspora momentu setrvačnosti? Jaký je rozdíl mezi pevnostními charakteristikami tištěného a konvenčního materiálu? O jaký materiál se jednalo? Dělal jste analýzu hustoty sítě? Jak jste definoval koncentrátor napětí pro aditivně vyráběnou součást? Co je to otáčkový činitel? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako výborné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO