Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-04-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Karlova univerzita, Pedagogická fakulta
Altmetrics
Abstract
Studie představuje metodologii konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely (dále jen ESP) a seznamuje čtenáře s prvními výsledky výzkumného šetření. Cílem je vyhodnotit kvalitu pilotní verze učebnice a následně formulovat konstrukční principy týkající se změn, které je nutné provést v její celkové koncepci, a to za současné validace a vývoje teorií designu učebních materiálů pro výuku ESP. Pro sběr dat byly zvoleny dva typy metod: (1) dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení učebnice učiteli a studenty a (2) pre-testování a post-testování znalostí a dovedností studentů před a po používání dané učebnice. Výsledky: Z výzkumného šetření vyplývají požadavky na přepracování učebnice tak, aby co nejlépe vyhovovala jako učební prostředek cílové skupině studentů, a také určité rozdílné a společné priority učitelů a studentů při volbě vhodných učebních materiálů. Dále výsledky výzkumu potvrdily některé z teorií designu učebnic pro výuku ESP. Závěry: Výsledky výzkumu představují východiska pro přepracování učebnice, po kterém bude její nová verze opět implementována do výuky a stejným postupem hodnocena její kvalita. Pro všechny autory učebních materiálů vyplývá doporučení ověřit kvalitu jejich pilotní verze prostřednictvím zpětné vazby ze strany učitelů, studentů a dalších zúčastněných, kteří se podílejí na tvorbě kurikula, popřípadě ověřováním znalostí a dovedností, které studenti používáním těchto materiálů získali.
Goals – The study presents a methodology of design-based research of an English for Specific Purposes coursebook (hereinafter referred to as ESP) and acquaints readers with the first results of the research. The aim is to evaluate the quality of the pilot version of the coursebook, and consequently formulate design principles related to the changes to its design that are necessary while validating and developing the theories of ESP learning materials design. Methods – Two kinds of data collection methods were selected: (1) a questionnaire survey focused on evaluation of the coursebook by teachers and students and (2) pre-testing and post-testing students’ knowledge and skills before and after using the coursebook. Results – The research fi ndings indicate the requirements for the redesign of the coursebook, so that it could meet the needs of the target group of students as well as teachers’ and students’ common and diff erent preferences in choosing suitable learning materials. Next, the results confi rmed some of the theories of ESP learning materials design. Conclusion – Th e results of the research provide the basis for the redesign of the coursebook after which its new version will be implemented and evaluated in the same way. All authors of learning materials are recommended to assess their quality by means of feedback from teachers, students and other stakeholders who participate in designing the curriculum, or alternatively by testing the knowledge and skills students acquired by using the learning materials.
Description
Citation
Pedagogika. 2020, vol. 70, issue 1, p. 69-96.
https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1649
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collections
Citace PRO