Evaluation of Influence of the Environment on the Choice of Buildings for Residential Living

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-06-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
In the CR (Czech Republic), there are a lot of prefabricated housing estates built in the 70s and 80s of the 20th century, which are at the end of their life cycle. The main goal of the project was to evaluate the rate of energy savings in the long term due to the revitalization of prefabricated apartment buildings, and thus provide feedback to the relevant authorities on its effectiveness. Another goal was to evaluate selected parameters of living comfort in the locality for the purposes of the real estate market with the possibility of providing them to those interested in living in the locality. A complex of methods was used, which evaluate criteria from various spheres, such as environment, spatial relationships, social aspects, etc. The authors used a combination of multi-criterial analysis methods (MCA) and spatial analysis within a Geographical Information System (GIS). Of all MCA methods, weighted linear combination (WLC) was chosen as the most suitable. In the spatial analyses, the matter of solution was, above all, the distance to the center and the transport within the given locality. The above-mentioned methods served as a model for evaluating whether a panel house in question is or is not suitable for reconstruction. The input data of the model are spatial data—national map series of the CR, environmental data (noise maps, energy demands of buildings)—and statistical data obtained from various sources (city administration of Brno, relevant organizations, and interviews with respondents). Within Inquiry Form 3, potential groups of respondents were addressed: Group A—people over fifty, group B—young families with children, group C—students under 25. The projected model was tested in Brno city in the locality of Nový Lískovec (CR). The proposed model provided information on the quality of housing in a given locality in terms of energy intensity, noise pollution, transport accessibility, and civic amenities. The output is a multi-criteria model with GIS support, which is generally applicable. The results of the model analyses led to the demonstration of the effectiveness of revitalization. The results can be used for estate offices or other organizations in the form of graphical outputs of appropriate variants on the basis of solving a lot of criteria when searching for a suitable residence.
V ČR (Česká republika) je v 70. a 80. letech 20. století postaveno mnoho prefabrikovaných sídlišť, které jsou na konci svého životního cyklu. Hlavním cílem projektu bylo zhodnotit revitalizaci panelových bytových domů v dlouhodobém horizontu a tím poskytnout zpětnou vazbu příslušným úřadům o jejich účinnosti. Dalším cílem bylo zhodnotit vybrané parametry bydlení v lokalitě pro účely realitního trhu s možností jejich poskytnutí zájemcům o bydlení v lokalitě. Byl použit soubor metod, které vyhodnocují kritéria z různých oblastí, jako je prostředí, prostorové vztahy, sociální aspekty atd. Autoři použili kombinaci metod vícekriteriální analýzy (MCA) a prostorové analýzy v rámci geografického informačního systému (GIS) ). Ze všech metod MCA byla jako nejvhodnější vybrána vážená lineární kombinace (WLC). V prostorových analýzách bylo řešením především vzdálenost do centra a transport v dané lokalitě. Výše uvedené metody sloužily jako model pro vyhodnocení, zda je daný panelový dům vhodný nebo není vhodný k rekonstrukci. Vstupními daty modelu jsou prostorová data - národní mapová řada ČR, environmentální data (hlukové mapy, energetické náročnosti budov) - a statistická data získaná z různých zdrojů (městská správa Brno, příslušné organizace a rozhovory s respondenty) . V rámci formuláře 3 dotazu byly osloveny potenciální skupiny respondentů: Skupina A - lidé nad padesát, skupina B - mladé rodiny s dětmi, skupina C - studenti do 25 let. Projektovaný model byl testován v Brně v lokalitě Nový Lískovec (ČR) ). Navrhovaný model poskytl informace o kvalitě bydlení v dané lokalitě z hlediska energetické náročnosti, znečištění hlukem, dopravní dostupnosti a občanské vybavenosti. Výstupem je multikriteriální model s podporou GIS, který je obecně použitelný. Výsledky modelových analýz vedly k prokázání účinnosti revitalizace. Výsledky mohou být použity pro realitní kanceláře nebo jiné organizace ve formě grafických výstupů vhodných variant na základě řešení mnoha kritérií při hledání vhodného bydliště.
Description
Citation
Sustainability. 2020, vol. 12, issue 12, p. 181-201.
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/4901
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collections
Citace PRO