Body Composition Changes During a 24-h Winter Mountain Running Race Under Extremely Cold Conditions

Abstract
Doposud se žádná studie nezaměřovala na charakteristiky složení těla a na parametry spojené s poškozením kosterního svalstva a renálními funkcemi u běžců účastnících se 24hodinového zimního závodu pořádaného v extrémně chladných podmínkách (průměrná teplota -14,3 ° C). Metody: Antropometrické charakteristiky, urea v plazmě (PU), plazmatický kreatinin (Pcr), kreatinkináza (CK), plazmatický objem (PV) a celková tělesná voda (TBW) byly hodnoceny před a po závodě u 20 běžců (14 mužů a 6 žen). Výsledky: U běžců se snížila tělesná hmotnost (BM) (p = 0,003) a tělesný tuk (BF) (p = 0,001) [-1,1 kg (-1,4%) a -1,1 kg (-13,4%)); svalová hmota (SM) a TBW zůstaly stabilní (p 0,05). U žen poklesl BF (p = 0,036) [-1,3 kg (-7,8%)], zatímco BM, SM a TBW zůstaly stabilní (p = 0,05). Změna () v BM nesouvisela s BF; nicméně, BM souvisela se změnou SM [r = 0.58, p = 0.007] a TBW (r = 0.59, p = 0.007). SM korelovala s TBW (r = 0,51, p = 0,021). Navíc, BF negativně souvisela s SM (r = -0,65, p = 0,002). PV (p 0,001), CK (p 0,001), Pcr (p = 0,004) a PU (p 0,001) se zvýšily a clearance kreatininu (CrCl) se snížila (p = 0,002). Snížení BM bylo negativně spojeno se zvýšením CK (r = -0,71, p = 0,001). Pcr pozitivně souvisela s PU (r = 0,64, p = 0,002). Snížení CrCl bylo negativně závislé na zvýšení PU (r = -0,72, p <0,001) a CK (r = -0,48, p = 0,032). Závěry: 24hodinový běžecký závod v extrémně chladných podmínkách vedl k významnému snížení BF, zatímco SM a TBW zůstaly stabilní u mužů i žen. Zvýšení CK, Pcr a PU však souviselo s poškozením SM a dočasně sníženou funkcí ledvin.
Background: To date, no study has focused on body composition characteristics and on parameters associated with skeletal muscle damage and renal function in runners participating in a 24-h winter race held under extremely cold environmental conditions (average temperature of -14.3 degrees C). Methods: Anthropometric characteristics, plasma urea (PU), plasma creatinine (Pcr), creatine kinase (CK), plasma volume (PV) and total body water (TBW) were assessed pre- and post-race in 20 finishers (14 men and 6 women). Results: In male runners, body mass (BM) (p = 0.003) and body fat (BF) (p = 0.001) decreased [-1.1 kg (-1.4%) and -1.1 kg (-13.4%), respectively]; skeletal muscle mass (SM) and TBW remained stable (p > 0.05). In female runners, BF decreased (p = 0.036) [-1.3 kg (-7.8%)] while BM, SM and TBW remained stable (p > 0.05). The change (Delta) in BM was not related to Delta BF; however, Delta BM was related to Delta SM [r = 0.58, p = 0.007] and Delta TBW (r = 0.59, p = 0.007). Delta SM correlated with Delta TBW (r = 0.51, p = 0.021). Moreover, Delta BF was negatively associated with Delta SM (r = -0.65, p = 0.002). PV (p < 0.001), CK (p < 0.001), Pcr (p = 0.004) and PU (p < 0.001) increased and creatinine clearance (CrCl) decreased (p = 0.002). The decrease in BM was negatively related to the increase in CK (r = -0.71, p < 0.001). Delta Pcr was positively related to Delta PU (r = 0.64, p = 0.002). The decrease in CrCl was negatively associated with the increase in both PU (r = -0.72, p < 0.001) and CK (r = -0.48, p = 0.032). Conclusion: The 24-h running race under extremely cold conditions led to a significant BF decrease, whereas SM and TBW remained stable in both males and females. Nevertheless, the increase in CK, Pcr and PU was related to the damage of SM with transient impaired renal function.
Description
Citation
Frontiers in Physiology. 2019, vol. 10, issue 1, p. 1-13.
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2019.00585/full
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO