2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 350
 • Item
  Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Lanžhotský, Martin; Fojtů, Kateřina; Žlebková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti S.A.B. Impex, s.r.o. v období let 2014 – 2018. Teoretická část popisuje metody, ukazatele a pojmy potřebné k provedení finanční analýzy. V analytické části je představena analyzovaná společnost, následně jsou provedeny analýzy okolí a uvedených finančních ukazatelů dle teoretické části. Návrhová část poslouží k tomu, aby se odstranily zjištěné nedostatky a zlepšila se tak její finanční situace.
 • Item
  Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Galanidis, Marek; Fojtů, Kateřina; Pástor, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Walstead Moraviapress s. r. o. v letech 2014–2018. V první časti jsou definovány teoretické pojmy související s finanční analýzou, dále jsou zde vysvětleny použité ukazatele a vzorce potřebné ke zpracování finanční analýzy. Ve druhé části jsou poznatky z první části využity k analýze společnosti. V závěru jsou navrhnuta opatření na zlepšení stavu analyzované společnosti.
 • Item
  Reportování ekonomických ukazatelů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Berka, Marek; Kříž, Jiří; Čechmánek, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje finanční analýze společnosti XY, a.s. za čtyři roky. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První je teoretická část, která popisuje finanční analýzu a její metody. Druhá kapitola se zabývá analýzou současného stavu, kde jsou reálně využity metody finanční analýzy na konkrétním podniku. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení, kde je vylíčeno finanční hodnocení společnosti a doporučení, jak zlepšit finanční situaci podniku.
 • Item
  Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Chmelinová, Pavlína; Zinecker, Marek; Sághy Estélyi, Kristína
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stavu finanční výkonnosti společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. v letech 2014–2018. Prostřednictvím vybraných metod je sestavena finanční analýza, jejíž výsledky poslouží jako východiska k definování návrhů opatření, za účelem posílení slabých stránek finančního hospodaření podniku.
 • Item
  Podpora prodeje v rámci ON Trade marketingu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kostková, Karolína; Mráček, Pavel; Krátký, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých marketingových aktivit společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se zaměřením na značku Birell v ON Trade trhu. V bakalářské práci jsou definovány čtyři části. První část se zaobírá teorií, kde jsou vymezeny základy marketingu, značka a komunikace v místě prodeje. Druhá část vymezuje společnost Plzeňský Prazdroj, značku Birell a její konkurenci. Ve třetí části jsou popisovány a analyzovány jednotlivé aktivity na trhu a jejich vyhodnocení. Ve čtvrté části jsou popsány návrhy aktivit pro následující rok.