Studie logistické koncepce ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na zavedení kanban systému ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány principy logistiky, štíhlé výroby a řízení zásob včetně jejich základních nástrojů a metod. V praktické části diplomové práce je představena společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o., ve které je provedena analýza současného stavu zásobovací logistiky ve výrobní hale. Na základě analýzy je navržen kanban systém včetně způsobu jeho implementace. Dále jsou analyzována rizika implementace kanban systému. Na závěr jsou zhodnoceny ekonomické a neekonomické přínosy kanban systému pro podnik.
The thesis is focused on the implementation of kanban system in the company Daikin Device Czech Republic s.r.o. The theoretical part describes the principles of logistics, lean production and inventory management, including their basic tools and methods. In the practical part of the thesis, Daikin Device Czech Republic Ltd. is introduced, where the analysis of the current state of supply logistics in the production hall is performed. Based on the analysis is designed kanban system including the way of its implementation. Furthermore, the risks of kanban system implementation are analyzed. Finally, the economic and uneconomic benefits of the kanban system for the company are evaluated.
Description
Citation
FLÍDR, J. Studie logistické koncepce ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Otázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - SWOT analýza v diplomové práci - hrozby, vysvětlení. Str. 73 výpočet pravděpodobnosti. Oprava chyby. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. - Neekonomické přínosy, doplnění.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO