Zhodnocení a návrh optimalizace personální situace ve vybrané firmě se zaměřením na motivaci pracovníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá stávající personální situací v rodinném centru Bruno family park v Brně. Teoretická část je stručným shrnutím teoretických podkladů dostupných v odborné literatuře zabývajících se problematikou řízení lidských zdrojů, personální práce, motivace zaměstnanců, jejich odměňováním, spokojeností, aj. Analytická část je tvořena zhodnocením aktuální personální situace v centru, hodnotí její pozitiva i nedostatky, jak ze strany managementu, tak ze strany personálu. Pro získání těchto informací je použito dotazníkové šetření u běžných zaměstnanců a brigádníků a rozhovory s vedoucím pracovníkem. Práce se také zaměřuje na spokojenost a motivaci brigádníků, kterých je v centru mnohonásobně více, než zaměstnanců na HPP. V návrhové části jsou jednotlivé návrhy řešení zjištěných problémů a pokus o vylepšení a optimalizaci stávající situace.
Diploma thesis is dealing with contemporary situation in family center Bruno family park in Brno. Theoretical part is brief summary of theoretical background from available literature about human resource management, personnel work, employee motivation, remuneration, job satisfaction, etc. Analytical part contains evaluation actuall personnel situation in the family center, evaluates positive sides and negative sides from sight of employees and management as well. To get needed informations was used survey research between employees and part-time workers and interview with management. This thesis is also focused on job satisfaction and motivation of part-time workers, becouse they are the largest group of workers in company. In proposal part are sugestions of identified problems and try to optimalization of actuall situation.
Description
Citation
ONDRÁČKOVÁ, S. Zhodnocení a návrh optimalizace personální situace ve vybrané firmě se zaměřením na motivaci pracovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Vít Chlebovský: Benefit řešení ohledně kávy vysvětlit, systém personálního řízení v podniku. - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Pracovněprávní vztah brigádníků a jejich možné čerpání benefitů. Vysvětlete procentuální spokojenost současných zaměstnanců s mzdou. - odpovězeno doc. Vít Novotný: Složení zaměstanců z demografického hlediska - pohlaví, věk a možné benefity dle rozdělení. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO