Možnosti analytického řešení dopravních úloh materiálového toku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje možností využití metod lineárního programování v dopravních úlohách. Práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje podstatě lineárního programování, pomocí kterého lze řešit celou řadu optimalizačních úloh, v této práci jsou stěžejní dopravní úlohy. Druhá část se zabývá porovnáním metod optimalizace dopravních úloh. Cílem této práce je vyhodnotit nejvhodnější metodu, která může najít uplatnění v podnikové praxi. Pomocí metod lineárního programování budou nalezeny výchozí řešení úloh ke zjištění množství a vynaložených nákladů při distribuci zboží od dodavatelů k odběratelům. Poté budou nalezena optimální řešení.
This bachelor thesis deals with the possibility of using linear programming methods in transport tasks. The work consists of two parts. The first part deals with the essence of linear programming, which can be used to solve a number of optimization problems, in this work are the key transport problems. The second part deals with the comparison of methods for optimizing transport tasks. The aim of this work is to evaluate the most suitable method that can find application in business practice. Using the methods of linear programming, initial solutions to tasks will be found to determine the quantity and cost incurred in the distribution of goods from suppliers to customers. Then optimal solutions will be found.
Description
Citation
CHALOUPKA, M. Možnosti analytického řešení dopravních úloh materiálového toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Heneš (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Optimalizace tras mezi dodavateli a odběrateli - přeprava. zodpovězeno 2) Existuje SW zabývající se tímto problémem v komerční sféře? částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO