Zpracování logovacích informací na platformě TeskaLabs

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá využitím metod strojového učení na zpracování logovacích infomací v systému LogMan.io. Práce zahrnuje popis způsobů zpracování logovacích informací pro účely bezpečnostního monitoringu, dále pak metody strojového učení a principy zpracování dat. Následně se práce zaměřuje na představení systému LogMan.io a jeho komponent. Poté je navržena a implementována aplikace pro zpracování logovacích informací, která využívá metod strojového učení pro detekci nebezpečných adres nad systémem LogMan.io. Při implementaci aplikace pro vytrénování modelu bylo využito vícero metod, které byly otestovány se zaměřením na přesnost detekce. 
This work describes the usage of machine learning methods for processing logging information on LogMan.io system. The work includes a description of methods of processing logging information for the purposes of security monitoring, as well as machine learning methods and principles of data processing. Subsequently, the work focuses on the introduction of the LogMan.io system and its components. Then, an application for processing logging information is designed and implemented on LogMan.io system, which uses machine learning methods to detect malign domains. When implementing the application for model training, several methods were used focusing on the accuracy of detection. 
Description
Citation
KOCINEC, P. Zpracování logovacích informací na platformě TeskaLabs [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: -V práci uvádíte, že k jednotlivým zprávám přidáváte typ, na základě kterého s nimi pak pracujete, nicméně je pak ukládáte v systému Apache Kafka pod jeden topic. Můžete zdůvodnit toto rozhodnutí? Případně byla by zde alternativa jak toto vylepšit za pomocí Apache Kafka? - Byly při práci použity nějaké metody pro "cross validation"? Tedy testování více modelů s různým nastavením parametrů? Případně jak bylo dosaženo výsledného modelu prezentovaného v této práci? - Jak jste určil, že zrovna Vámi vybrané vlastnosti, použité pro natrénování modelu jsou ty nejvhodnější?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO