Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce na téma „Využití finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování“ zpracovává finanční zhodnocení hospodaření a efektivnost vybraných investičních rozhodnutí v minulých letech s využitím metod finanční analýzy. Pro tyto účely jsem zvolil sledované období od roku 2012 do roku 2018. V první části práce je pozornost věnována problematice hodnocení výkonnosti a finanční udržitelnosti z hlediska uskutečněných a plánovaných investic společnosti z teoretického základu. Součástí jsou používané metody a analýzy i s metodikou jejich výpočtu. Druhá část se zabývá jednotlivými ukazateli aplikovanými na společnost Škoda Auto a.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, dceřinou firmu skupiny Volkswagen Group. Dále je v této části řešen přístup a rozhodování vedení firmy o investičním projektu informačního systému, které už proběhly nebo se v nejbližší době plánují a jsou navrhnuta doporučení pro zlepšení.
This diploma thesis on the topic "Use of financial analysis as an instrument of investment decision-making" processes the financial evaluation of the economy and the effectiveness of selected investment decisions in the past years using methods of financial analysis. For this purpose, I chose the monitored period from 2012 to 2018. In the first part of the thesis, attention is paid to the evaluation of performance and financial sustainability in terms of implemented and planned investments of the theoretical base. The methods and analyzes used also include the methodology of their calculation. The second part deals with the individual indicators applied to Škoda Auto a.s., based in Mladá Boleslav a subsidiary of the Volkswagen Group. In addition, this section addresses the approach and decision making of the management of the company on investment projects that have already been planned or are planned in the near future, and recommendations are proposed for improving.
Description
Citation
MÁLEK, J. Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Zich - Výstupem Vaší práce je inovace informačního systému. Jak uvedené myslíte? Jakým způsobem přimějete dodavatele, aby začali používat Vámi navrhovaný informační systém? -částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO