Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti XY s. r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou vymezeny teoretické předpoklady a postup ohodnocení podniku. Praktická část obsahuje strategickou, finanční analýzu podniku, analýzu a prognózu generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu. V závěru práce jsou aplikovány konkrétní oceňovací metody a uveden výrok o hodnotě společnosti k 31.12.2018.
This master thesis deals with the estimation of the value of company XY s. r. o. The income capitalisation approach of discounted cash flow and conomic value added were used for the estimation of the value of the company. There are stated theoretical assumptions and the process of estimation of the value of company in the introduction of the work. The practical part consists of strategic, financial analysis, analysis and prognosis of value generators and the compilation of the financial plan. At the end of the work the particular valuation methods are applied and in the conclusion there is reported the statement of value of the company at 31.12.2018.
Description
Citation
DVOŘÁK, D. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Zich - Vysvětlete, proč považujete závislost na automobilový průmysl za slabou stránku. - nezodpovězeno doc. Zich - Na str. 55 uvádíte ve Vaší analýze neustálé střídání levicových a pravicových názorů. Vyjmenujte konkrétní příklady. - nezodpovězeno doc. Zich - Ve své práci uvádíte, že "Vztahy České republiky s zahraničím jsou relativně normalizované". Vysvětlete jak uvedené myslíte. - zodpovězeno. Ing. Hornungová - Z jakého důvodu jste prováděl ocenění této společnosti? - zodpovězeno Ing. Hornungová - Ve Vaší práci jste uvedl, že společnost k financování provozu využívá kontokorent. Využívá i jiné cizí zdroje? - zodpovězeno. Ing. Ptáček - Pomocí SWOT analýzy jste definoval silné a slabé stránky. Lze je promítnout do ocenění společnosti? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO