Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh studie sakrálního objektu – kostela Seslání Ducha Svatého v Brně, Líšni. Objekt kostela je doplněn o duchovní centrum. Stavební program je vymezen na následující: budova kostela, s jeho předzázemím – parkovací prostory, zkušebna, příprava květin, prodej drobných předmětů s odpočinkovou zónou; hlavní loď kostela, kůr, prostor pro děti s rodiči, kaple; zázemí sakristie – zpovědnice, farní kancelář, sakristie, depositář. Další část stavebního programu jsou prostory duchovního centra: recepce, kanceláře nadace s archivem, zasedací místností, učebna nedělní školy, multifunkční sál, klubovna, 3 byty se samostatnou kaplí. Vše je doplněno o technické a hygienické zázemí. Návrh je rozšířen o relaxační prostory v nedalekém okolí, které rozšiřují portfolio občanské vybavenosti v této oblasti. Návrh zahrnuje sakrální i profánní funce. Duchovní centrum je tedy polyfunčního rázu a nabízí podněty jak pro Salesiánskou komunitu, tak pro místní obyvatele přilehlého sídliště. Jejich centrem setkávání je Kostelní náměstí, které se střetává v osách dvou hlavních směrů příchodu z ulice Horníkova a od Salesiánského střediska mládeže. Předzázemí s posezením a prodejem drobných předmětů slouží širší veřejnosti, která může dál využívat multifunkční sál pro příležitosti koncertů, přednášek, výstav. Prostory klubovny, učebny a Farního atria budou sloužit pro vzdělávací a jiné aktivity dětí, jejich rodičů a prarodičů i jiných sociálních skupin. Duchovní centrum umožňuje také úřední činnost nadace s možností využití okolního zázemí. Centrum dále nabízí soukromou část pro bydlení v rámci farnosti se třemi jednotkami 2+KK, vyhrazeným parkováním a skladovacími prostory. Celý komplex nabídne lidem z této lokality novou nabídku služeb, kulturního a duchovního vyžití.
The subject of this diploma thesis is the design of a study of a sacral object - the Church of the Descent of the Holy Spirit in Brno, Líšeň. The church building is complemented by a spiritual center. The construction program is limited to the following: the church building, with its facilities - parking spaces, rehearsal room, flower preparation room, sale of small items with a rest area; main nave of the church, choir, space for children with parents, chapel; background of the sacristy - confessional, parish office, sacristy, depositary. Another part of the building program are the premises of the spiritual center: reception, foundation offices with archives, conference room, Sunday school classroom, multifunctional hall, club room, 3 apartments with a separate chapel. Everything is complemented by technical and hygienic facilities. The design is extended by relaxation areas in the vicinity, which expand the portfolio of civic amenities in the area. The design includes both sacral and profane functions. The spiritual center is therefore of a multifunctional nature and offers stimuli both for the Salesian community and for the local inhabitants of the adjacent settlement. Their meeting center is Kostelní náměstí, which meets in the axes of the two main directions of arrival from Horníkova Street and from the Salesian Youth Center. The foreground with seating and sale of small items serves the general public, which can continue to use the multifunctional hall for concerts, lectures, exhibitions. The premises of the clubhouse, classroom and the Parish Atrium will be used for educational and other activities for children, their parents and grandparents and other social groups. The spiritual center also enables the official activities of the foundation with the possibility of using the surrounding facilities. The center also offers a private part for living within the parish with three 2 room units, reserved parking and storage space. The whole complex will provide
Description
Citation
MINÁROVÁ, T. Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Tomáš Zlámal - předseda, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Sakrální objekt v Brně - Líšni. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta. Následovala odborná rozprava s dotazy komise - princip konstrukčního systému objektu kostela a způsob jeho zakládání. Využití stávajícího terénu a prostorový plán. Bezbariérová dosažnost a provoz pro imobilní. Odvod dešťové vody ze střech a retenční nádrž. Akustické požadavky a řešení v akustiky v liturgickém prostoru kostela. Větrání a prosvětlení objektu /mramorová dýha/. Referenční příklady podobných staveb. Charakteristické znaky sakrálních staveb kontra znaky staveb s jiným typologickým zaměřením, architektonická korektnost a filozofický přesah architektury staveb. Otázka formy-čtvercového půdorysu hlavní lodi kostela a následná práce s organizací vnitřního prostoru/interiéru pro liturgické obřady, vějířové uspořádání lavic, osová souvztažnost. Orientace střešních světlíků kolmo na hlavní osu lodi. Problematika osazení salesiánského komplexu do terénu sídliště, práce s terénním reliéfem a kompozicí. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO