Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním tématem diplomové práce je návrh nového římskokatolického kostela a fary s komunitním centrem uvnitř stabilizované zástavby panelového sídliště v Nové Líšni v Brně. Potřeba kostela vznikla již v době výstavby sídliště a zintenzivnila spolu s rozvojem komunity věřících okolo Salesiánského střediska, které v dané lokalitě funguje od 90. let a zaměřuje se na výchovu mládeže skrze metody Dona Bosca. V současnosti jsou mše slaveny provizorně v tělocvičně Salesiánského centra s návštěvností 250 osob. Kostel má být navržen v blízkosti Salesiánského centra a zasvěcen Duchu svatému. Má sloužit nejen současné komunitě, ale být otevřený i pro širší okruh věřících. Práce řeší vztah kostela, fary a sídliště. Snaží se najít odpověď na otázku, jak může kostel do sídliště vstupovat a jakým způsobem komunikovat do okolí své poslání. Návrh se opírá o analýzy urbanistického kontextu, salesiánské kongregace a podmínek stavebního pozemku. Stavební program se skládá z dvou funkčních celků, které jsou spolu propojené. První tvoří návrh kostela s kapacitou 300 sedících a 100 stojících osob na bohoslužbě s potřebným technickým zázemím. Druhý tvoří farní centrum se společenským sálem s kapacitou 100 osob, s výukovou místností, farními kancelářemi a ubytováním členů salesiánské kongregace. Stavební program je doplněn o návrh poloveřejného prostoru, řešení dopravní obslužnosti území a návrh veřejného farního sadu.
The assignment of this diploma thesis is design proposal of a new roman catholic church and parsonage with parish centre inside stabilised existing development of slab block housing estate in Nová Líšeň, Brno. The need for church has emerged shortly after completion of the housing development and intensified alongside the growth of believer community created around Salesian centre that has been active in the area since 90’s and focuses on upbringing of youngsters through Don Bosco’s educating methods. Masses have been held so far in the gym of the Salesian centre with about 250 Sunday visitors. The church ought to be designed near the centre and dedicated to Holy spirit so that it serves both community and wider range of believers at the housing estate. The thesis deals with church, parsonage with parish centre and housing development relationship. It’s attempting to answer the question how the church connects to the housing estate and communicates its mission to its surroundings. The design proposal is based on urban context analysis, analysis of Salesian congregation and conditions of the building plot. The composition consists of two functional parts that are connected. First part consists of the church building design with 300 seated and 100 standing visitors capacity per mass and technical support areas. Second functional part is made of the parish centre with community hall for 100 people, educational room, parish offices and accommodation for members of congregation. The design content is supplemented with design of semi-public space, solution to traffic service and parking and design of parish orchard.
Description
Citation
KŘENKOVÁ, A. Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Tomáš Zlámal - předseda, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Sakrální objekt v Brně - Líšni. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta. Následovala odborná rozprava s dotazy komise - konstrukce střechy kostela s podhledem, akustické prostředí v lodi kostela. Prostorové využití areálu v kontrapozici modlitebního prostoru pro bohoslužby s farou a společensko-kulturní funkce salesiánského centra. Forma podhledu kostela a provázání na prostor a jeho pomyslnou orientaci. Otázka - základní koncepční myšlenka kruhové stavby (arény) ve vztahu k archetypu podélné dispozice chrámu v historickém vývoji - centralita přenesená z antiky a některé staroslavné chrámy. Kniha "Teorie liturgických staveb" od Pavla Kopečka. Propylit a prosklení okenních otvorů kostela, kanelování. Přístup k analýze místa stavby kostela. Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO