Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem této diplomové práce je návrh udržitelné městské struktury 21. století v území bývalých vojenských kasáren v Brně Černých Polích. Řešené území přibližně čtvercového půdorysu je vymezeno ulicemi Provazníkova, Mathonova, Bieblova a třídou Generála Píky. V současnosti je území rozděleno mezi tři vlastníky: Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Princip návrhu spočívá ve vybudování nové městské čtvrti, která poskytne nejen nové možnosti bydlení, ale také práce, kultury či rekreace, a to nejen pro nové rezidenty, ale i pro stávající obyvatele. Součástí navrženého řešení je několik městských bloků, které sdružují více funkcí od bydlení po komerci či administrativu. V návrhu jsem věnovala velkorysé plochy i veřejným prostorům. Těmi hlavními jsou náměstí s radnicí městské části Brno-sever a kulturním centrem a park. Řešené území se nachází mezi dvěma rušnými komunikacemi, bylo tedy nezbytné vhodně navrhnout i jeho napojení a celkové dopravní řešení uvnitř území. Návrh si klade za cíl scelit okolí, zkrátit trasy a vytvořit kompaktní městskou čtvrť v širším centru města Brna.
The topic of the thesis is a design of an urban structure fitting into the 21st century amidst former military barracks in Brno Černá Pole. The area is square-shaped and defined by the borders of the streets Provazníkova, Mathonova, Bieblova, and Generála Píky. The area is currently divided among three owners: Ministry of Defence & Armed Forces, Resort of Justice, and National Cyber and Information Security Agency (NÚKIB). The premise of the thesis is to build a new city quarter which would provide Brno's citizens with housing solutions, job opportunities, cultural and leisure centres not only for the new but also for the current inhabitants. The design includes also several blocks which aggregate multiple functions: housing, commercial premises, and administrative buildings. Generous volume of space has been given to public spaces, most prominently a square with a new town hall for Brno-sever, culture centre and a park. The examined area is situated between two busy roads which is why designing a suitable connection of the area and the overall traffic situation within the area was essential. This thesis aims to unify the area, cut short the traffic connections and create a compact city quarter close to the centre of Brno.
Description
Citation
KRČKOVÁ, Z. Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Milan Kosař - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing.arch. Barbora Jenčková - člen, Ing. arch. Petra Matoušková - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Návrh udržitelné městské struktury 21. století v rámci České republiky. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: 1. Jak končí ulice, která začíná nově zbudovanou křižovatkou na třídě H. Píky? Pomyslně končí slepou ulicí Na konci je obratiště. 2. Je bezbariérové řešení podchodu třídy H. Píky? Více nebylo rozpracováno v rámci celého návrhu. Ověřila pouze sklony a vzdálenosti rampy. Řešení, i v rámci úpravy terénu, jsou možné. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Neuvažovala jste řešit zrcadlení stávající zástavby na druhé straně ulice? Ano, za bývala jsem se zástavbou Černých polích a její strukturou a z toho vychází i navržená zástavba. Úplné opakování typ zástavby nebyl uvažován. Není zde výškový rozdíl? Ano, je. Dorovnávám to sklonem celého území. Proč je na náměstí umístěn altán? Je to určitý záchytný bod pro chodce, pozorovatele. Co je uvnitř bloků? Sportoviště, drobné stavby. Pěkný moment je zachování volné zástavby jako volné zástavby a s přirozeným napojením na navrhovanou zástavbu. Komise oceňuje dobrou proporci zástavby a veřejného prostoru i jeho formování, pomocí zalomení. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO