Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadání diplomového projektu bylo zpracovat území vojenské kasárny v městské části Černá Pole v Brně. Úkolem bylo přijít s novou urbanistickou koncepcí v rámci již existující struktury, navrhnout nové náměstí, park a radnici pro Brno-Sever. Ve svém projektu jsem se snažila vyplnit stávající proluku v existující struktuře a vytvořit novou živou čtvrť v území. Zadané území má nabídnout obyvatelům vysoký standard bydlení a pestrou nabídku občanské vybavenosti. Důležité bylo zaměřit se na odlišný typ zástavby lemující řešenou parcelu. Východní a jižní strana je lemována řadovou zástavbou bytů a rodinných domů, ovšem na západní straně se rozprostírá arboretum Mendelovy univerzity a na severu jsou vztyčeny výškové panelové objekty. Navržená struktura v území postupně prochází odlišnými typy zástavby a zapadá do stávající zástavby. Cílem bylo také navrhnout novou budovu radnice pro Brno - Sever s kulturním centrem, umístit v území novou mateřskou školku a vytvořit komunitní centrum se sportovním zázemím. Jelikož městské části Černá Pole chybí významnější náměstí, bylo pro můj návrh velmi významné umístění tohoto prostoru. Navržené náměstí má být polyfunkční a umožnit různorodé využití obyvatelům nově vzniklé čtvrti nebo širší veřejnosti.
The objective of the diploma project was to repurpose the area of military barracks in the residential neighbourhood of Černá Pole in Brno. The thesis sets out to design a new urbanistic concept within the already existing structure, devise a new town square, a park and a town hall for the district of Brno-Sever. In this project, I aimed to fill in the chasm in the current construction and create a new lively neighbourhood. The selected area is to provide its residents with high standard of living and a rich selection of facilities. The essential aspect was to focus on different types of the residential development that surrounds the given perimeter. The eastern and the southern side reveals terraced houses and family houses, while on the west side the conservatory of the Mendel University is laid out and in the north high-rises can be seen. Through this project a new space emerges, activated through various types of residential development while blending with the residual structures. Also, another goal was to design a new town hall for Brno-Sever with a cultural centre, situate a new kindergarten in the area and construct a community centre with sports facilities. Due to the lack of more prominent town square in the city district Černá Pole, the positioning of this feature was highly significant in my project. The designed square should be multifunctional, enabling the residents or wider public a wide range of utilization.
Description
Citation
DUBINOVÁ, V. Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Milan Kosař - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing.arch. Barbora Jenčková - člen, Ing. arch. Petra Matoušková - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Návrh udržitelné městské struktury 21. století v rámci České republiky. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: 1. Z čeho vychází lichoběžníkové zkosení některých domů v situaci? Platforma, na níž domy stojí, se má otevřít kolemjdoucím. 2. "V rámci 1. etapy dojde k přesunu do stávajících kasáren ve městě". Kde to je? Kasárna v Židenicích a další. 3. Kompozice jednotlivých ulic? Popsala jednotlivé ulice. Ulice Babičíkova má jako point-de-vue vjezd do podzemí? Auta se rychle dostanou do podzemí a jsou odvráceny od pěší zóny. 4. Jak je řešen bezbariérový přístup na zelenou střechu u domu s parkováním v přízemí? Skrz vnitřní prostor domu. Záleží, zda bude ZTP obyvatel domu. Výhrady komise k vysvětlení přístupu, který je odepřen i nerezidentovi. 5. Jak se podaří udržet volná parkovací místa na ulici Provazníkova před budovou radnice? Na vizualizacích tato místa chybí. Stání bude omezeno na 1 hod. 6. Jak je řešen bezbariérový přístup do 2m zvýšeného vnitrobloku budovy radnice? Skrz budovu radnice. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Komise rozebírala a v podstatě potvrdila řešení jednotlivých bloků. Připomínka k řešení přístupu na platformy. Pozitivně je hodnocena reflexe na stávající zástavbu, možnost provětrání. Na dotaz malého počtu parkovacích míst u radnice reagovala, že jsou parkovací stání i pod radnicí. Diskutabilní je velikost veřejného prostoru - náměstí u tržnice. Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO