Blansko - město bezbariérové?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsah bakalářské práce pojednává o aktuálním stavu konkrétních úseků užívaných zdravotně postiženými osobami ve městě Blansku. V teoretické části práce je představeno město Blansko, jeho okolí a historie. Další část je věnovaná bezbariérovosti zdravotně postižených osob, kde jsou vymezeny jednotlivé kategorie postižení, principy pohybu a orientace, legislativa v souvislosti se zdravotně postiženými osobami, statistické údaje a prvky bezbariérového prostoru. Praktická část provádí analýzu pohybu nevidomých osob po vybraných trasách. Hodnotí přístupnost budov pro nevidomé osoby a poukazuje na další problémová místa týkající se pohybu zdravotně postižených osob ve vybraných úsecích.
The content of the bachelor's thesis deals with the current state of specific sections using disabled people in the city of Blansko. The theoretical part of the thesis presents the city of Blansko, its surroundings and history. The next part is called barrier-free disabilities, where the individual categories of disabilities, the principles of movement and orientation, legislation in connection with disabled people, statistical data and elements of the barrier-free space are defined. The practical part expects the movement of blind people on selected routes. It evaluates the accessibility of buildings for blind people and opinions on other problem areas related to the movement of disabled people in selected sections.
Description
Citation
CACKOVÁ, A. Blansko - město bezbariérové? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-26
Defence
Studentka během své prezentace bakalářské práce pohovořila o městě Blansko, které je předmětem hodnocení. Dále popsala tři vybrané trasy, které byly hodnoceny z hlediska bezbariérovosti. Tyto trasy byly vybrány na základě komunikace s invalidními respondenty. Všechny tři trasy studentka podrobně popsala a vymezila nedostatky, které ztěžují pohyb nevidomých osob. V závěru své prezentace zhodnotila komplexní stav bezbariérovosti měst Blanska a diskutovala dílčí hodnocené trasy. Následovaly dotazy oponenta Ing. Jana Tichého: 1) Na straně 57 autorka uvádí počet vyhrazených parkovacích stání na základě počtu celkového. Uvádí však jen kategorie 2-20 a 21-40 stání. Jaký počet stání má být vyhrazen v případě 41 a více stání? Z jaké plochy jsou tyto hodnoty počítány? 2) Na straně 59 autorka říká, že je u sjezdu pouze varovný pás a že signální pás označuje místo přechodu. Mluví autorka o přechodu nebo místě pro přecházení? Jaké je správné označení obou situací dle vyhlášky a příslušné technické normy? 3)Jaký je praktický rozdíl mezi přechodem, místem pro přecházení a vstupem do vozovky? Co z těchto úprav vyplývá pro řidiče a co pro chodce? Následovaly dotazy členů komise: Ing. Richard svoboda, Ph.D. - Jak se liší označení přechodu pro chodce a místa pro přecházení dle vodících linií? - Proč byla vybrána pro hodnocení zrovna na tato lokalita? Ing. arch. Ivana Utíkalová - Z jakého důvodu nebyly všechny trasy posuzovány z hlediska postižených osob, proč pouze podle zrakově postižených osob? - Jaké nedostatky byly u rampy před nemocnicí na jedné z prezentovaných tras? Ing. Eva Vítková, Ph.D. - Z jakého důvodu je práce zaměřena pouze na nevidomé občany? Studentka na položené dotazy odpověděla se zaváháními.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO