Volnočasové centrum - Mojmírák

Abstract
Bakalářská práce navazuje na mnou vytvořenou architektonickou studii ve třetím ročníku akademického roku 2018/2019. Zadání pro tuto studii bylo v proluce navrhnout volnočasové centrum pro děti, mládež a dospělé v katastrálním území Královo Pole v Brně, na ulici Mojmírovo náměstí. Obsahem této bakalářské práce je rozpracování studie do stupně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Parcela se nachází v proluce mezi 5 podlažní novostavbou bytového domu s plochou střechou a 2 podlažní historickou stavbou gymnázia se sedlovou střechou. V okolí se nacházejí převážně 5 podlažní bytové domy společně s původní historickou zástavbou rodinných domů. Návrh se snaží respektovat výškové úrovně okolní zástavby a jejich členění. Půdorysně nepřesahuje hloubku okolních budov a nedochází ke stínění okolních objektů. Stavba je 4 podlažní, nepodsklepená, orientovaná na východní a západní stranu, dle možnosti proluky. Obsahuje dva na sobě nezávislé funkční celky: volnočasové centrum a sál s komerčním prostorem. Navržený objekt se zahradou bude sloužit k volnočasovým aktivitám, kulturním a společenským akcím, a také rozšíří nedostačující kapacity učeben a prostor základní školy Košinova v dopoledních hodinách. V odpoledních hodinách bude objekt včetně zahrady sloužit veřejnosti. Záměrem bylo vytvořit budovu multifunkčními prostory pro potřeby místní komunity. Volnočasové centrum v tomto místě má svoje opodstatnění, protože se nachází přímo na Mojmírově náměstí v centru dění a rozsáhlá zahrada navazuje na základní školu Košinova. Idea studie byla v maximálním prosklení fasády, ve které se bude zrcadlit vzrostlá zeleň na náměstí, tak zároveň bude působit otevřeně pro komunitu, díky své transparentnosti. Konstrukce objektu je monolitická, tvoří ji kombinace stěnového a skeletového systému se ztužujícími jádry.
This bachelor thesis is based on my architectural study, which was made in the third year of the academic year 2018/2019. The main task for this study was to design a leisure center for children, youth and adults in the cadastral district of Mojmírovo náměstí, in Brno – Královo Pole. The aim of this thesis is to elaborate the study to the level of documentation for building permition and documentation for construction. The plot is located in a gap site between a 5 storey new residential building with a flat roof and a 2 storey historic building with a saddle roof. In the surroundings there are mostly 5 storey apartment buildings together with the original historical development of family houses. A design of the leisure center tries to respect the height levels of the surrounding buildings and their spatial zoning. The ground plan does not exceed the depth of the surrounding buildings and the surrounding buildings are not shielded. The structure is 4 storeys, without basement, oriented to the east and west side, based on the space of the gap site. It contains two independent functional units: a leisure center and a hall with commercial space. The proposed building with a garden can be used for leisure activities, cultural and social events, and it will also expand the insufficient capacity of the classrooms and the premises of the Košinova elementary school in the morning. In the afternoon, the building, including the garden, will serve as a public meeting point. The idea was to create a multifunctional building for the needs of the local community. The leisure center in this place has its merit, because it is located right on Mojmírovo náměstí in the center of the action and the large garden is connected to the elementary school Košinova. The idea of the study was in the maximum glazing of the facade, which will reflect various greenery on the square, so it will also be open to the community, thanks to its transparency. The structure of the building is monol
Description
Citation
KNICHAL, F. Volnočasové centrum - Mojmírák [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Petra Matoušková - člen, doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. - člen, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-26
Defence
Student představil téma bakalářského projektu, jímž je Volnočasové centrum Mojmírák situované v prostoru Mojmírova náměstí v Brně – Králově Poli. V rámci pečlivě připravené prezentace vyložil prostorově dispoziční schéma, konstrukční a materiálové řešení a zamýšlenou náplň čtyřpatrového objektu přístupného jednak z Mojmírova náměstí, jednak z ulice Košinova, a širší územní vztahy. V rámci pečlivě připravené a profesionálně přednesené prezentace student objasnil koncept svého projektu založený na čtyřech základních pilířích: návaznost na okolní objekty – čtyři výškové úrovně – fasáda rozčleněná konstrukcí – komunita – transparentnost, reflektování okolí, zeleň. Na doplňující dotazy členů komise týkající se hlavního obslužného směru budovy, hlavního vstupu do objektu, parkovacích míst pro hendikepované a konstrukčního řešení objektu odpověděl s jistotou a jasně formulovanou argumentací. V rozpravě nad výkresovou dokumentací a modelem byla tematizována otázka řešení schodiště a možnost, zda vrstevnice může jít skrze objekt, jak je mylně vedena v návrhu, dále přístupnost zelené střechy ze sálu, interakce mezi budovou a jejím okolím, akustiky a stínění objektu prostřednictvím žaluzií. Z koncepčního hlediska byla rozvinuta plamenná debata na téma definice „volnočasové aktivity“ ve vztahu k předpokladu, že architekt musí vždy přesně vědět, pro koho co navrhuje. Na připomínky uvedené v oponentském posudku stejně jako na dotazy členů komise reagoval student adekvátně, projevil dobrou orientaci v oboru a schopnost argumentace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO