2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 75
 • Item
  Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Sibor, Filip; Doležalová, Monika; Fráňa, Tomáš
  Diplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových jednotek napříč jednotlivými městy ČR. Vzhledem k tomu, že pořízené nebo pořizované bytové jednotky již nemusí splňovat dříve očekávanou výnosnost, je vhodné určit jakým způsobem se od sebe liší výnosnosti ve vybraných městech ČR. Na základě výsledků této práce může investor zvážit změnu lokality za účelem vyššího zhodnocení vloženého kapitálu. Cílem práce je tedy provést příslušné výpočty pro zjištění aktuální výnosnosti u bytových jednotek ve vybraných městech ČR. Dílčím cílem práce je popsat problematiku související s investováním do bytových jednotek. Podkladem pro posouzení výnosnosti a doby návratnosti investice je databáze, která byla vhodně upravena a posouzena dle příslušných statistických metod.
 • Item
  Výběr informačního systému pro firmu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Bubláková, Petra; Koch, Miloš; Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Popisuje způsob řešení tohoto úkolu. První část práce obsahuje analýzu současného stavu, kde byly stanoveny požadavky a parametry pro nový informační systém. Dále proběhlo posouzení vybraných variant, na základě kterého proběhl výběr optimálního systému. Poté práce popisuje implementaci, analýzu rizik, ekonomické zhodnocení a shrnutí předpokládaných přínosů. Výsledkem diplomové práce je vhodné řešení, které odstraní stávající nedostatky a zároveň pokryje veškeré potřeby firmy. Návrhy se odvíjí od současných možností a trendů, které jsou na trhu k dispozici. Současně odráží potřeby a požadavky společnosti z hlediska efektivnosti a návratnosti investice.
 • Item
  Určení zdrojů rizik při přepravě nebezpečných látek na silnicích a návrh opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivech
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Poul, Adam; Martincová, Jana Victoria; Hrabová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá riziky přepravy nebezpečných věcí po silnici. Úvodní část se věnuje související legislativě České republiky a dále legislativě mezinárodní. V Evropské únii je přeprava nebezpečných věcí upravena především Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). V rozmezí let 2002 až 2019 diplomová práce analyzuje a popisuje statistiku dopravních nehod s účastí nebezpečných věcí. Další část se zabývá charakteristikou zdrojů rizik dopravních nehod, a při aktivaci rizika jsou popsány možné dopady dopravní nehody a následného úniku nebezpečných věcí. Při naplňování cílů práce byla zjištěna shoda v příčinách dopravních nehod ve statistikách a v odborné literatuře, přičemž v 80 % případů se jedná o zavinění chybou lidského faktoru. Analýzou souboru 10 velkých nehod s přítomnosti nebezpečných věcí pomocí modifikované metody „What, if“ byly identifikovány dopady na veřejná aktiva. Na základě těchto identifikovaných dopadů byla navrhnuta opatření, která by byla vhodná ve veřejném zájmu aplikovat.
 • Item
  Optimalizační modely finančních rizik
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Danko, Erik; Popela, Pavel; Cabalka, Matouš
  Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej analýzy a vybrané štatistické pojmy. Predstavené sú základné princípy fungovania modernej teórie portfólia. V kapitole použité metódy a ich zdvôvodnenie bola použitá metóda pre analýzu a výber aktív Growth at A Reasonable Price (rast za rozumnú cenu) a metódy optimalizácie portfólia podľa Harryho Markowitza s vybranými prístupmi. Praktická časť je orientovaná na analýzu, výber aktív a zostavenie modelu optimalizácie portfólia podľa vybraných podmienok s dôrazom na minimalizáciu investičného rizika. Použité modely skúmajú zvolené dáta a sú riešené pomocou MS Excel doplnok Riešiteľ.
 • Item
  Výběr informačního systému pro účetní firmu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Mitevová, Vanesa; Koch, Miloš; Novák, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který by měl napomáhat k zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se konkurenci. Informační systém je vybíraný pro účetní kancelář ProfiAccount s.r.o. na základě jejich předem stanovených potřeb a požadavků. První část práce se věnuje teoretickým východiskům k seznámení čtenáře s problematikou informačních a komunikačních technologií. Druhá část analyzuje současný stav systému v podniku na základě zvolených analýz. Nejdůležitější část tvoří samotný výběr systému na základě obsahových, obchodních a technických kritérií. Diplomová práce je doplněna analýzou rizik, jež je nedílnou součástí každého projektu a procesu.