Využití metod tvarové analýzy pro klasifikaci objektů v medicínských obrazech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvarové analýzy. Popisuje některé postupy a metody, které s touto analýzou souvisí. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a závěr. V teoretické části jsou popsané do většího detailu některé metody, s pomocí kterých poté byla řešena část praktická. Také je zde ale popsána i další teorie, která souvisí s tématem. V praktické části se poté navazuje na danou teorii a je řešen problém tvarové analýzy díky znalostem v teorii získaných. Algoritmus je otestován na medicínských datech z CT obratel. Závěr slouží jako shrnutí a zhodnocení řešení tvarové analýzy. Také slouží jako úvaha nad realizací naší metody, tedy jak by se mohlo naše řešení a výsledek zlepšit.
Bachelor thesis deals with problems of shape analysis. It describes some procedures and methods related to this kind of analysis. The thesis is divided into theoretical part, practical part and conclusion. In the theoretical part we describe in greater detail some methods, with the help of which the practical part was solved. But other theories related to the topic are also described. The practical part then follows the given theory and solves the problem of shape analysis due to the knowledge gained in the theory. The algorithm is tested on medical data from CT of vertebrae. The conclusion serves as a summary and evaluation of the shape analysis solution. It also serves as a reflection on the realization of our method, ie how our solution and result could be improved.
Description
Citation
KARELA, J. Využití metod tvarové analýzy pro klasifikaci objektů v medicínských obrazech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Čmiel, Ph.D. položil otázku na kruhovitost. Ing. Ronzhina, Ph.D. položila otázku na uplatnění algoritmu. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO