Pětifázový asynchronní motor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem pětifázového stroje. V první části této práce jsou uvedeny teoretické poznatky o pětifázových strojích. V další části práce je proveden návrh pětifázového stroje analytickým výpočtem dle zvolených parametrů. Tento výpočet zahrnuje výslednou zatěžovací a rozběhovou charakteristiku. Geometrické parametry stroje jsou přeneseny do programu Ansys, kde je proveden výpočet metodou konečných prvků společně s požadovanými simulacemi. Dosažené výsledky jsou porovnány a okomentovány.
This thesis deals with the design of a five-phase machine. In the first part of this thesis are presented theoretical knowledge about five-phase machines. In the next part of the thesis is designed five-phase machine by analytical calculation according to selected parameters. This calculation includes the resulting load and start characteristics. The geometrical parameters of the machine are transferred to the Ansys program, where the finite element calculation is performed together with the required simulations. The results are compared and commented.
Description
Citation
ŠKODA, J. Pětifázový asynchronní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Pětifázový asynchronní motor. Stroj byl navržen nejprve analyticky, poté byly výsledky ověřeny simulací metodou konečných prvků. Výsledkem jsou prozentované charakteristiky stroje a porovnání tohoto stroje se trojfázovým motorem navrženým se stejnými plechy. Dále byla také analyzována situace, kdy u dojde k poruše jedné fáze, a to opět u obou strojů. Proveden je rovněž rozbor ztrát. Oponent vytknul některé chyby a překlepy. Na některé otázky oponenta odpovídal částečně. Komise vytkla malé množství citované literatury.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO