Nové metody pro analýzu spánku a klasifikaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá metodami pro analýzu a klasifikaci spánku. Popisuje jakjednotlivé spánkové fáze a vzorce biosignálů v průběhu spánku, tak metody pro klasifi-kaci. Příznaky jsou extrahovány na dodaných biosignálech ECG, EDA a RIP. Na základětěchto příznaků jsou klasifikovány jednotlivé spánkové fáze s využitím klasifikátoru ná-hodný les. Parametry klasifikátoru jsou optimalizovány a následně jsou vyhodnocenydosažené výsledky. Pomocí metod pro redukci dimenzionality je soubor příznaků analy-zován a výsledky jsou porovnány s výsledky ze standardní klasifikace. Řešení pro vizuali-zaci jak samotných nezpracovaných signálů, tak extrahovaných příznaků je navrhnuto aimplementováno. Dosažené výsledky jsou porovnány s publikovanými metodami.
This diploma thesis deals with methods for sleep analysis and classification. Sleep stagesand biosignals patterns during sleep are described as well as methods for classification.Features are extracted from provided EDA, ECG and RIP signals. Based on those fea-tures individual sleep stages are classified using random forest classifier and the classifierparameters are tuned. The results are evaluated. The features dataset is explored usingdimensionality reduction techniques and the results are compared with the results fromstandard sleep stages classification. The approach for visualization of both raw biosig-nals and extracted features is designed and implemented. Achieved results are comparedwith published methods.
Description
Citation
NAVRÁTILOVÁ, M. Nové metody pro analýzu spánku a klasifikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Studetka seznámila komisi se závěry své diplomové práce a odpověděla na otázky komise. Studentka obhájila diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO