Nástroj pro podporu managementu projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o nástroji pro podporu managementu projektů. V úvodních kapitolách se seznamuji se znalostními oblastmi managementu podle aktuálních standardů PMI. Důraz je kladen na vstupy a výstupy jednotlivých procesů všech znalostních oblastí. Ke všem těmto oblastem jsou sestrojeny obrázky ilustrující tyto vstupy a výstupy procesů za účelem specifikace požadavků systému na transformaci. V dalších kapitolách se věnuji samotnému systému pro transformaci vstupů na výstupy. Nejprve je provedena specifikace požadavků. Dále jsou postupně specifikovány požadavky na funkčnost, vlastnosti a očekávání uživatelů. V návrhu jsou pak u zvolených procesů, po dohodě s vedoucí práce, vybrány tři metody. U těchto metod je popsána transformace vstupů na výstupy. Tento systém měl být navrhnut i s ohledem na vhodnou vizualizaci výstupů těchto tří metod. V závěrečné kapitole jsou zkonzultovány dosažené výsledky, je naznačen vlastní přínos studenta a také jsou prodiskutovány budoucí možné náznaky vývoje.
This thesis focuses on support tool for project management. The introduction describes the areas of knowledge management according to current standards of PMI. The focus is placed on the inputs and outputs of each process of all knowledge areas. To demonstrate all the inputs and outputs of processes in order to specify system requirements for transformation the illustrations have been attached. The following chapter investigates the system itself, the process of transformation of inputs to outputs. First of all the requirements specification is created. Requirements are focused on functionality, characteristics and expectations of users. At the selected process in the proposal, in agreement with the supervisor, three methods are selected. Transformation of inputs to output is described in these methods. The system should be designed with regard to the appropriate visualization of the outputs of these three methods. The thorough analysis of the results obtained is presented in the final chapter along with the students' personal contribution and the possible future development.
Description
Citation
VLK, J. Nástroj pro podporu managementu projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Setkal jste se s podobně zaměřenými systémy? Pokud ano, stručně je srovnejte s vašim řešením.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO