Studie silnice I/43 u města Štíty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie a preverenie trasy z hľadiska jej realizovateľnosti podľa aktuálnej ČSN 73 6101, pri rešpektovaní záujmov ochrany životného prostredia a väzieb na komunikačnú sieť. Pri projektovaní bol braný ohľad na prírodnú rezerváciu Selský les . Z viacero navrhnutých variant vzišla jedna výsledná, ktorá bola podrobne spracovaná. Všetky varianty vedú cez nezastavané územie, kde sú vyriešené opatrenia pre kríženie a preložky stávajúcich komunikácii a vodných tokov.
The goal of the diploma thesis is a study of the road I/43 near the town of Štíty. Štíty is situated in Olomouc region. It is situated 55 km north-west from Olomouc city. The reason for a study is processing and verification of the route in terms of its feasibility according to the current ČSN 73 6101, while respecting the interests of environmental protection and its binding to the communication network. The consideration has been taken to the nature reserve Selský les during projection. From several of the proposed variants came one result, which was processed in detail. All variants are heading through the undeveloped terriotry, where the crossings and relocations of the actual roads and water flows have been solved.
Description
Citation
BABÍK, M. Studie silnice I/43 u města Štíty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. - předseda, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Sachr - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Veronika Valentová, Ph.D. - člen, Ing. Radovan Hrnčíř - člen, Ing. Lotfi Hatem, CSc. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Studen si připravil prezentaci k obhajobě své diplomové práce, kterou před komisí prezentoval. Poté byly přečteny oba posudky, jak vedoucího, tak oponenta diplomové práce. Následně byl student vyzván k zodpovězení otázek uvedených v oponentním posudku. Student na tyto otázky odpověděl. Předsedkyně vyzvala komisi k položení otázek k diplomové práci. Následně byly položeny tyto otázky: Jak ve výkresu SCHÉMA MKÚ, předloženém před komisí bude fungovat doprava? Popište prosím jednotlivé vypracované varianty a vysvětlete, na základě čeho jste vybral nejlepší z nich. Student diplomovou práci obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO