Studie chování železobetonových sloupů zesílených ovinutím FRP tkaninou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zesilování železobetonových sloupů ovinutím pomocí moderních kompozitních materiálů je efektivní metoda, umožňující rychlou realizaci zesílení bez výrazného zvětšení rozměrů zesilovaného sloupu. Stejně jako při použití betonářské výztuže, je u této metody hlavním předpokladem využití víceosého stavu napjatosti a vyvození příčného tlaku, čímž dojde k nárůstu pevnosti betonu. Zlepšené mechanické vlastnosti ovinutého betonu lze určit využitím vztahů, mezi kterými ovšem panují značné rozdíly. Tato diplomová práce, zabývající se zesílením železobetonových sloupů kruhového průřezu ovinutím FRP tkaninou, si klade za cíl porovnat jednotlivé přístupy k návrhu zesílení betonu ovinutím a pomocí výsledků provedené analytické a numerické studie popsat problematiku ovinutého betonu a porovnat různé faktory ovlivňující výsledné vlastnosti ovinutého betonu.
Strengthening of reinforced columns confining by modern composite materials is effective method, allows quickly realized strengthening, without increase dimension of strengthening columns. Just like using reinforcing bars, is the mainly assumption for this method the multi-axis state tension and deducing confining pressure, which will increase strength of concrete. Improved of properties of confining concrete can be determined by using relationships, but there are considerably differences. This diploma theses, dealing with strengthening of circular reinforced columns confinement by external FRP fabric, compared approaches to design of reinforced concrete by confining and using the results of an analytical and numerical study to describe problem of confining concrete and compare factors influencing the final properties of the wrapped concrete.
Description
Citation
NIESNER, J. Studie chování železobetonových sloupů zesílených ovinutím FRP tkaninou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Ondřej Januš - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, Ing. Jan Kalenda - člen, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně odpověděl na otázky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Ing. Šimůnek: V práci jste porovnával návrhové hodnoty nebo charakteristické hodnoty? Jak jste se vypořádal s různými bezpečnostními součiniteli materiálů? -student odpověděl s dopomocí 2. Doc. Broukalová: Jaký je rozdíl mezi střední, charakteristickou a návrhovou hodnotou materiálové charakteristiky? -student odpověděl 3. Doc. Broukalová: V jakém programu jste modeloval? Jak docházelo k porušení prvku (v jakém materiálu)? - student odpověděl 4. Ing. Kalenda: Jakými konečnými prvky je tvořen model betonu? -student odpověděl 5. Ing. Šimůnek: Jak jste modeloval materiál na rozhraní mezi tkaninou a betonem? -student odpověděl 6. Ing. Strnad: Zatěžování probíhalo od nezatíženého stavu (s nulovým zatížením)? Zohlednil jste stálé zatížení při zesilování reálných konstrukcí? Jakého modulu pružnosti dosahuje kompozitní tkanina? -student odpověděl 7. Ing. Šimůnek: Máte někde v práci uvedený zatěžovací diagram? -student odpověděl 8. Ing. Kalenda: Jaký byl použit pracovní diagram oceli? -student odpověděl 9. Prof. Keršner: Jaký Poissonův součinitel betonu byl použit při modelování? -student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO