Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh a statický výpočet vybraných prvků montované skladovací haly. Zpracování výkresu základů, skladby dílců a pro každý navržený prvek výkres tvaru a výztuže. Jedná se o jednopodlažní halu, kde hlavní nosný systém tvoří příčný rám ze sloupů a předpjatého vazníku. V rámci práce jsem navrhnul a posoudil předpjatý vazník, železobetonovou vaznici, ztužidlo, sloup, práh a patku. Pro stanovení účinků vnitřních sil je použit výpočetní software Scia Engineer. Je provedeno srovnání výsledků pomocí zjednodušené metody. Návrh a posouzení jsou provedeny dle platných norem. Navržená konstrukce vyhovuje meznímu stavu únosnosti a použitelnosti.
The aim of the final thesis is to design and structural design report of selected elements of prefabricated storage hall. Processing of foundation drawing, element composition and for each designed element formwork drawing and reinforcement. It is a single-storey hall, where the main structural system consists of a transversal frame columns and prestressed girder. In this final thesis I designed and structural assessed prestressed girder, reinforced concrete purlin, roof bracing, column, grade beam and foundation pad. The calculation software Scia Engineer is used to calculate the effects of internal forces. The results are compared using a simplified method. The design and structural assessment are made according to valide standards. The designed construction complies with the limit state of ultimate and serviceability.
Description
Citation
KOŠÍK, O. Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - předseda, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Ladislav Huryta - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Zich Jedná se o předem předpjatý vazník. Jak je řešena manipulace? Student odpověděl s dopomocí. Z jakého důvodu se liší krátkodobé ztráty ve výpočtu ztrát předpětí v různých softwarech? Student odpověděl. V jakém čase lze vazník předepnout? Student odpověděl. Ing. Huryta Jak je řešeno uložení vazníku? Student odpověděl. Jak je řešeno ztužení celé konstrukce v podélném směru? Student odpověděl s dopomocí. Jak je řešeno založení objektu? Student odpověděl. doc. Lavický Jak je řešen střešní plášť? Student odpověděl. Ing. Zlámal Jak byl posuzován kalich sloupu? Student odpověděl. Výkres tvaru sloupu - jak vytvoříte zdrsněný povrch sloupu? Student odpověděl s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO