Monolitická železobetonová nádrž

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a vizualizácia. Výkresová dokumentácia pozostáva z výkresu tvaru a z výkresov betonárskej výstuže nosných konštrukcií.
The thesis deals with design and assessment of all supporting parts of cast-in-place reinforced concrete tank. The thesis includes a technical report, static analysis, drawing documentations, construction proces and visualization. The drawing documentation consists of shape and reinforcement drawings of supporting parts.
Description
Citation
KOLLÁRIK, A. Monolitická železobetonová nádrž [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - předseda, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Ladislav Huryta - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Zich Jak je provedeno vyztužení rámového rohu? Student odpověděl. Jaký byl zvolen výpočtový model a okrajové podmínky? Jak bylo uvažováno podloží? Student odpověděl. Jaké vycházely šířky trhlin? Jak bylo stanoveno kritérium pro mezní šířku trhlin? Student odpověděl. Jaká je maximální hladina vody v nádrži? Student odpověděl. Jak jsou řešeny pracovní spáry a těsnění? Student odpověděl. Jak bylo řešeno vyztužení stěn na normálovou sílu? Student odpověděl s dopomocí. Ing. Huryta Jak je zajištěna vodotěsnost nádrže? Na jaký mezní stav byla konstrukce navržena? Student odpověděl. Jakými prvky je definována poloha výztuže? Student odpověděl. Jak uvažována hladina podzemní vody? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO