Objekt pro bydlení – nosná železobetonová konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové nosné konstrukce rodinného domu. Model nosné konstrukce je zpracován v programu SCIA Engineer. Vybrané železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992 – 1 -1. Součástí diplomové práce je i technická zpráva a výkresy tvaru a výztuže.
Master´s thesis is focused on the design and assessment of reinforced concrete load-bearing structure of a detached house. The supporting structure model is processed in SCIA Engineer. Selected reinforced concrete elements are assessed in accordance with ČSN EN 1992 - 1 -1. Part of the thesis is a technical report and drawings of the shape and reinforcement.
Description
Citation
HEJL, Z. Objekt pro bydlení – nosná železobetonová konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - předseda, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Ladislav Huryta - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Zich Jaké jsou rozměry řešené konstrukce vzhledem ke zvolenému rastru sítě prvků výpočtového modelu? Jaký byl celkový průhyb konstrukce? Co všechno bylo zohledněno ve výpočtu průhybu? Jak by byla prováděna stěna z pohledového betonu? Jak bylo řešeno vetknuté schodiště? Jak bude prováděno s ohledem na pracovní spáry? Jak na sebe navazují stěny? Jaké vznikají ve stěně vnitřní síly? Jak je řešeno napojení stěny a desky? Jak bylo řešeno vyztužení? Student na dotazy odpověděl s dopomocí. doc. Lavický Jakým způsobem bude přichycena moniérka k nosné stěně? Jak bude umožněna dilatace? Student odpověděl s dopomocí. Jak byla navržena zárubní zeď? Jaký typ zdi byl navržen? Na jaký tlak byla zeď počítána a proč? Student odpověděl. Ing. Zlámal Jak je řešeno vyztužení otvoru? Student odpověděl s dopomocí. Návrh stěny pomocí interakčního diagramu? Student odpověděl s dopomocí. Jak jsou modelovány okrajové podmínky? Student odpověděl. Ing. Huryta Tuhost sloupu podpírající horní část konstrukce? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO