Zavěšený most přes řeku Moravu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem mostu pro pěší a cyklistickou dopravu přes řeku Moravu ve městě Olomouc. V rámci diplomové práce byly navrženy 3 varianty konstrukcí. Zavěšená konstrukce s páteřním nosníkem z předpjatého betonu byla vybrána jako nejvhodnější a dále rozpracována. Byl proveden statický výpočet předpjaté mostovky a železobetonového pylonu a byly stanoveny vlastní frekvence a tvary konstrukce. Vnitřní síly byly stanoveny pomocí programu SCIA Engineer se zavedením nelinearit do výpočtu. Výpočet byl proveden podle platných předpisů a norem.
The subject of this master thesis is a design of a bridge for pedestrians and cyclists across the river Morava in Olomouc. Within the scope of thesis there are 3 studies of bridges. Cable-stayed bridge with prestressed spine beam was found appropriate and further calculations were assessed. Static calculations of prestressed spine deck and reinforced concrete pylon were made. Eigen frequencies and modes of construction were obtained. Internal forces were provided by SCIA Engineer with effect of non-linear parameters. Calculations were made according to valid standards and regulations.
Description
Citation
DAMEK, M. Zavěšený most přes řeku Moravu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Karel Zlatuška - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Foglar Jaké je kritérium pro posouzení dynamické odezvy konstrukce? Student odpověděl. V čem spatřujete slabou stránku řešené konstrukce? Student odpověděl. Ing. Koláček Jak je řešeno předpínání konstrukce? Jak byla stanovena síla v závěsech a jak byla řešena výstavba vzhledem k závěsům? Student odpověděl. doc. Klusáček Jak bylo řešeno kloubové připojení závěsů? Student odpověděl. Jakým způsobem byl ověřen výsledek posouzení pylonu ze softwaru ručním výpočtem? Student odpověděl. Ing. Kulhavý Jak byly zohledněny účinky II. řádu v posouzení pylonu? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO