Mostní nadjezd přes dálnici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je proveden v programu MidasCivil 2019 a Scia Engineer 18.1. Dále je konstrukce posouzena na mezní stav použitelnosti a mezní stav únosnosti. Pro posouzení průřezů je použit program MS Excel. V této práci je proveden návrh a výkresová dokumentace mostovky a spodní stavby. Návrh a posouzení je provedeno dle evropských norem.
The topic of this thesis is detailed design of the supporting structure of a bridge. Three variants are designed. The structure is designed as a single beam bridge of 6 spans. The calculation of load efects make in software MidasCivil 2019 and Scia Engineer 18.1. The subject of the expertise of the structure is service limit state and ultimate limit state. For evaluation of cross sections is used MS Excel. Both design and relevant drawing documentation of the bridge deck and substructure. The design and assessment are according to the europien standards.
Description
Citation
ČERNÝ, P. Mostní nadjezd přes dálnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Karel Zlatuška - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Foglar Z jakého důvodu byla zvolena navrhovaná postupná výstavba konstrukce? Student odpověděl. Ing. Kulhavý Jak se chová most v podélném směru z hlediska rozložení vrubových kloubů? Student odpověděl. Ing. Koláček Jakým způsobem bylo modelováno založení celé konstrukce? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO