Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží. V teoretické části se zaměřuje zejména na problematiku protlačení lokálně podepřené desky dle přístupů a směrnic ACI, fib Bulletin, CSA a JSCE. Součástí práce je i popsání postupu posouzení na protlačení dle Eurokódu 2. Dále je popsána FRP výztuž, její mechanické vlastnosti a změny těchto vlastností v čase. Následně je vypracována parametrická studie, která zkoumá vliv různých parametrů na mezní napětí v protlačení dle zmíněných přístupů. Na konci teoretické části je vypracována nelineární analýza v programu ATENA. V praktické části je proveden statický výpočet stropní desky vyztužené v obou směrech. Tato deska je vyztužena betonářskou výztuží při spodním povrchu, zatímco při horním povrchu je vyztužená FRP výztuží. Je proveden také návrh výztuže proti protlačení v podobě smykových trnů. Nakonec je posouzení i mezní stav použitelnosti, a to na dlouhodobý průhyb. Součástí práce je také výkresová dokumentace. Veškeré výpočty byly provedeny v souladu s Eurokódem 2 a fib Bulletin No. 40.
This diploma thesis deals with the design of FRP reinforced concrete structures. The theoretical part is focused mainly on the punching shear of a flat two way slab according to ACI, fib Bulletin, CSA, and JSCE standards. This thesis also includes a description of the punching shear resistance according to Eurocode 2. FRP reinforcement, its mechanical properties, and their behaviour in time are also described. Next, a parametric study was performed that examines the effects of various parameters on the punching shear resistance according to the standards mentioned above. At the end a non-linear analysis using the ATENA software was performed. The practical part includes a structural design of a flat two way slab. The slab uses a steel reinforcement at the bottom, while the top is reinforced with FRP reinforcement. The punching shear design is also included. In the last chapter the serviceability limit state is checked, specifically the slab long-term deflection. The thesis also includes drawings. All calculations were performed in accordance with Eurocode 2 and fib Bulletin No. 40.
Description
Citation
BÁRTOVÁ, D. Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - předseda, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Ladislav Huryta - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Studentka odprezentovala svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagovala na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpovídala na následující dotazy zkušební komise: doc. Zich Jak byl nastaven nelineární výpočet konstrukce a podle jakého kritéria byla nadimenzována betonářska a FRP výztuž pro jejich vzájemné porovnání? Existuje ve světe experiment pro protlačení s využitím FRP výztuže? Proč je u konstrukce zvolena tloušťka krytí 40 mm? Jak bylo řešeno vyztužení řešené konstrukce na protlačení? Jak byly stanoveny vnitřní síly pro dimenzování výztuže na protlačení? Studentka na všechny dotazy odpověděla. Ing. Huryta Jaká je soudržnost FRP výztuže ve srovnání s klasickou betonářskou výztuží? Jaká je cena kompozitní výztuže? Jaké jsou charakteristiky použitého betonu? Studentka odpověděla. doc. Kala Jaký byl rozptyl zkoumaných charakteristik u kompozitní výztuže oproti klasické betonářské výztuži? Studentka odpověděla. doc. Lavický Jak byla navržena smyková výztuž? Studentka odpověděla. Ing. Zlámal Podle čeho byl prováděn návrh smykové výztuže? Studentka odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO