Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí železobetonové konstrukce vícepodlažního objektu s ohledem na požární odolnost. Navrhovanými prvky jsou zde železobetonová lokálně podepřená stropní deska, vybraný sloup a stěna. Zmíněné konstrukce se nachází ve skladovací hale v 1. podzemním podlaží. V práci jsou řešeny a porovnány různé varianty posudků. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním softwaru Scia Engineer 19.1. Součástí práce je statický posudek a výkresová dokumentace. Konstrukce je navržena podle norem ČSN EN.
Diploma thesis deals with design of selected parts of reinforced concrete construction of a multi-storey building with respect of fire resistance. The proposed elements are reinforced concrete locally suported ceiling slab, selected column and wall. These structures are located in the storage hall on the 1st underground floor. Different variants of structural design are consulted and compared in this work. The calculation of internal forces is performed in the calculation software Scia Engineer 19.1. The thesis includes a structural design as well as drawings. The construction is designed according to ČSN EN standarts.
Description
Citation
ZÁPOTOČNÝ, D. Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Ondřej Januš - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, Ing. Jan Kalenda - člen, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně odpověděl na otázky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Doc. Laníková: Proč jste u dlouhodobého průhybu kontroloval vznik trhlin? -student odpověděl 2. Doc. Broukalová: Jak byla navržena výztuž proti řetězovému zřícení? -student odpověděl 3. Ing. Strnad: Jak bylo řešeno stykování výztuže? Z -student odpověděl 4. Doc. Laníková: Z jakého důvodu se při zónové metodě rozděluje průřez do zón? -student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO