Obloukový most přes údolí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním předmětem řešení této diplomové práce je návrh a posouzení mostní konstrukce tvořené předpjatým pásem podpíraným ocelovým obloukem. Byly vypracovány tři varianty přemosťující řešené území, z nichž varianta tvořená mezilehlou mostovkou podpíranou obloukem prostřednictvím závěsů, byla vybrána k podrobnějšímu zpracování. Součástí této práce bylo nalezení ideálního tvaru oblouku. Pro analýzu konstrukce byl vytvořen prutový model v softwaru Ansys Mechanical se zohledněním fází výstavby. Správnost modelu byla ověřena sekundárním výpočtovým modelem vytvořeným v softwaru Midas Civil. Pro posouzení konstrukce v příčném směru byl vytvořen deskostěnový model v softwaru Midas Civil. Konstrukce byla posouzena z hlediska mezního stavu použitelnosti a únosnosti dle současně platných norem. Součástí práce je i dynamická analýza.
The main focus of this master thesis is the design and assessments of the bridge structure consist of a stress ribbon supported by a steel arch. Three preliminary studies of pedestrian bridges above the valley were created and the one with semi-through deck supported by arch through cables was chosen to detail processing. This thesis includes a chapter, which deals with finding the ideal shape of arch. The computational beam model for the analysis of the structure was created in software Ansys Mechanical including the construction stages. The correctness of the computational model was verified by the secondary model created in the software Midas Civil. For evaluation of the structure in crosswise direction was created slab model in software Midas Civil. The structure was evaluated considering the ultimate serviceability state and ultimate limit state according to currently valid standards. The thesis also includes dynamic analysis.
Description
Citation
VELEŠÍK, M. Obloukový most přes údolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Karel Zlatuška - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Foglar Jaký byl důvod použití softwaru ANSYS? Student odpověděl. Popište jakým způsobem jste přistupoval k posouzení dynamické odezvy konstrukce. Student odpověděl. Ing. Kulhavý Z jakého důvodu rozlišujete dva typy kabelů? Student odpověděl. Jak jste posuzoval příčník, který v konstrukci funguje jako deviátor? Student v DP neřešil. Ing. Koláček Je zajištěna ve spárách tlaková rezerva? Student odpověděl. Čím bude přenesena svislá tahová složka v opěrách? Student odpověděl. doc. Klusáček Jak jsou ochráněny kabely předpínacího systému? Čím je zajištěna soudržnost mezi betonem a předpínací výztuží? Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO