Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního polyfunkčního domu dle podkladu. Konktrétně je zde řešena základová deska a obvodová stěna v 1.PP s přihlédnutím na vodonepropustnost konstrukce. Dále je posuzováno schodiště, sloup v nejnižším podlaží a dvě stropní desky jakožto vybrané nosné konstrukce budovy. Dimenzování prvků je provedeno dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Ve výkresové části diplomové práce jsou zpracovány výkresy tvaru dimenzovaných částí konstrukce a výkresy výztuže.
This diploma thesis is focused on design cast-in-place reinforced concrete structure multi-storey multifunctional building according to the source material. Specifically, foundation slab and external wall in B1 taking into account the waterproofness of the construction. Then staircase, column in lowest storey and two floor slab are designed as selected load-bearing structure. Elements are dimensioned according to ČSN EN 1992-1-1: Design of concrete structures - general rules and rules for building structures. In the drawing part of the diploma thesis are drawn drawings of the shapes and reinforcement.
Description
Citation
VELECKÝ, T. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Ondřej Januš - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, Ing. Jan Kalenda - člen, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně odpověděl na otázky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Doc. Broukalová: Proč jste deskové schodiště posuzoval také na posouvající síly? -student odpověděl 2. Ing. Kalenda: Jak dlouhé jsou navržené piloty? Na jakém principu fungují opřené piloty? Jak byly piloty modelovány ve sloupu (podepření desek jako pružina nebo pevná podpora)? -student odpověděl 3. Ing. Strnad: Jakým způsobem fungují navržené výrobky pro uložení schodišťové podesty? -student odpověděl 4. Doc. Broukalová: Jaké by byly výhody nebo nevýhody použití vylamovacích lišt? -student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO