Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení dvou variant nádrží pro ČOV. Pro porovnání byla navržena nádrž ze železobetonu a nádrž z předpjatého betonu. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická zpráva o provádění stavby, statický výpočet a výkresová dokumentace tvarů i výztuže. Výpočet vnitřních sil na konstrukci byl proveden ve výpočetním softwaru SCIA Engineer 18.1
The thesis is focused on the design and assessment of two variants of tanks for wwtp. For comparison, a reinforced concrete tank and a prestressed concrete tank were designed. The work includes a data accompanying report for the static calculation and a technical report on the construction, static calculation and drawing documentation of shapes and reinforcement. The calculation of internal forces on the structure was performed in the SCIA Engineer 18.1 calculation software.
Description
Citation
VAŘECHA, D. Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Karel Zlatuška - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Klusáček/doc. Kytýr Jaké mohou vznikat vnitřní síly ve stěně? Student odpověděl částečně. Ing. Koláček Jaký je rozdíl v tíze nesaturované zeminy a saturované zeminy? Student odpověděl. doc. Klusáček Jakým způsobem bylo v půdorysu vedeno předpětí? Jakým způsobem byste stanovil ztrátu třením? Student odpověděl částečně. Ing. Koláček Jak je řešen styk desky s podkladním betonem v souvislosti s vnesením předpětí? Student odpověděl. doc. Kytýr Vysvětlete průběh napětí po výšce nádrže. Student odpověděl s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO