Železobetonová základová vana administrativní budovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem železobetonové základové konstrukce vícepodlažního administrativního objektu. Jedná se o vodonepropustnou konstrukci bílé vany. Založení je navrženo v kombinaci základová deska a piloty. Analýza vnitřních sil je provedena v programu RFEM. Konstrukce suterénu byla posouzena na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Vzhledem k požadavku na nepropustnost konstrukce byl proveden rovněž návrh výztuže na nesilové účinky v raném stádiu.
The master’s thesis deals with a design of a reinforced concrete foundation of multi-storey office building. The basement of the building is an underground watertight structure. The design of foundations is a combination of a concrete slab and piles. Internal forces were analysed in RFEM software based on finite element method. The structural assessment of underground construction was performed according to ultimate and serviceability limit states. Due to watertight function of construction, the reinforcement was also designed according to non-force effect in early stage.
Description
Citation
TUREK, J. Železobetonová základová vana administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Ondřej Januš - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, Ing. Jan Kalenda - člen, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-29
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně odpověděl na otázky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Doc. Broukalová: Jaké parametry by měl mít beton aby došlo k "samozahojení" trhlin? -student odpověděl 2. Ing. Šimůnek: Z jakého důvodu jste u garáží zvolil tak přísnou podmínku pro průsak vod? -student odpověděl 3. Prof. Keršner: Při výpočtu jste používal modul Soilin. Jaké paramatry jste nastavil? -student odpověděl 4. Ing. Šimůnek: Jak jste vypočítal deformaci základové konstrukce? Sedá více deska nebo pilota? -student odpověděl 5. Ing. Kalenda: Jak velká jsou napětí ve výztuži v desce? -student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO